Wstępne wyniki warsztatów strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

Wstępne wyniki warsztatów strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

Przypominamy, że trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Głowno na lata 2023-2027. Jest ona przygotowywana zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i stanie się głównym wyznacznikiem działań naszego samorządu w najbliższych latach. W pracach nad nową strategią kładziemy nacisk na to, by jej treść w pełni odpowiadała potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców miasta, a także przedsiębiorców tu działających. Nie mniej ważne są zasoby przyrodnicze i ich zrównoważone wykorzystanie, tak aby sprostać współczesnym wyzwaniom środowiskowym oraz klimatycznym i zachować dla przyszłych pokoleń to, co mamy najcenniejszego.

Aby to osiągnąć, rozpoczęliśmy od szerokich konsultacji z reprezentantami różnych środowisk społecznych, biznesowych i zawodowych Głowna, których pierwszym etapem były tzw. warsztaty strategiczne przeprowadzone w dniach 10-13 oraz 16-17 maja br., a poprzedzone stosownym szkoleniem uczestników w dniu 9 maja. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele samorządu Głowna oraz kierownicy samorządowych jednostek i spółek, tzn. szkół, przedszkoli, żłobka, biblioteki, MOK, MZK, MZWiK, MOPS i innych. Łącznie było to około 100 osób. Dyskutowali oni nad pozytywnymi i negatywnymi cechami naszego miasta, jego szansami i zagrożeniami rozwoju, a także nad konkretnymi przedsięwzięciami jakie należy zrealizować na najbliższych latach. W kolejnych akapitach prezentujemy Państwu wybrane wyniki tych dyskusji.

I tak, podczas warsztatów poświęconych zagadnieniom rozwoju społecznego Głowna najwięcej uwagi poświęcono problemowi ujemnego salda migracji i przyrostu naturalnego oraz powiązanemu z tym spadkowi liczby ludności i starzeniu się społeczności lokalnej. Omówiono także problemy funkcjonowania placówek oświatowych, dostępności mieszkań, inflacji, bezpieczeństwa publicznego, ubóstwa i pomocy społecznej, kultury (zwłaszcza stanowi budynku Miejskiego Ośrodka Kultury), integracji niepełnosprawnych. Mówiono tez o walce z uzależnieniami, ochronie zdrowia oraz o skutkach pandemii Covid-19, jak również o aktywizacji fizycznej mieszkańców. Nie zabrakło też dyskusji o lokalnych konsekwencjach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w tym migracji obywateli Ukrainy do naszego miasta i regionu łódzkiego. Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że prócz problemów i zagrożeń, miasto stoi też przed szansami, które koniecznie trzeba wykorzystać. Wymieniano tu wielowymiarowy rozwój łódzkiej aglomeracji, fundusze pomocowe krajowe i unijne, technologie informatyczne, aktywność społeczną i wiele innych. Poza modernizacją siedziby MOK, wśród zadań zaproponowanych do realizacji znalazły się n. in.: sile wsparcie rozwoju mieszkalnictwa i służby zdrowia, rozszerzenie oferty dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa publicznego, a także budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. formułowano też propozycje bardziej szczegółowe i choć może mało spektakularne, to jednak ważne z punktu widzenia jakości usług świadczonych dla mieszkańców, takich jak podłączenie Pałacu Jabłońskich, siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie, do sieci gazowniczej, czy wsparcie utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Na warsztatach gospodarczych wiele uwagi poświęcono rozwojowi oraz komercjalizacji turystyki i rekreacji, czemu sprzyjają bezdyskusyjne walory przyrodnicze Głowna (głównie wody i lasy), a jednocześnie rozwój aglomeracji łódzkiej i zmiany preferencji społecznych w zakresie wypoczynku. Zgodnie postawiono na konieczność dalszej budowy infrastruktury turystycznej, w tym m. in. miejsc noclegowych i campingu, a także ścieżek i dróg pieszo-rowerowych oraz parkingów przy atrakcjach turystycznych. Wskazywano na konieczność rozwoju współpracy z Nadleśnictwem Grotniki, przyciągania inwestorów inwestujących w turystykę oraz opracowania i konsekwentnego wdrażania przez samorząd miasta dobrego programu rozwoju komercyjnych funkcji turystyczno-rekreacyjnych Głowna. Pojawiły się również bardzo interesujące koncepcje wykorzystania, związanej z miastem, historii marki Citroën oraz utworzenia Miejskiego Inkubatora Usług Turystycznych.

W odniesieniu do pozostałych branż gospodarki, akcentowano konieczność rozwoju infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przede wszystkim elektroenergetycznej, teleinformatycznej, drogowej i okołodrogowej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwłaszcza, że rozwój tej infrastruktury oczekiwany jest także przez mieszkańców i służyć będzie poprawie ich warunków zamieszkania i pracy, a także ochronie środowiska naturalnego. Dyskutowano również o możliwościach podnoszenia innowacyjności gospodarki Głowna, o zwiększaniu jakości i ilości miejsc pracy, dostosowywaniu kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy oraz interwencjach samorządu w sytuacjach kryzysów gospodarczych.

W trakcie warsztatów przestrzenno-środowiskowych uwaga została z kolei skupiona w pierwszej kolejności na zanieczyszczeniach środowiska. Podniesiono tu przede wszystkim niską emisję pochodzącą z indywidualnych palenisk oraz ruchu drogowego, nieprawidłowe postępowanie z odpadami i ściekami, zanieczyszczenia rzek i Zalewu Mrożyczka (w tym rolnicze) oraz zaśmiecanie przestrzeni prywatnych i publicznych (w tym tworzenie tzw. dzikich wysypisk). Wobec tych problemów proponowano termomodernizację budynków i inwestycje w odnawialne źródła energii, wspomniane już wcześniej inwestycje kanalizacyjne, rozbudowę infrastruktury gazowniczej, kontrole oraz szerokie działania edukacyjne. W dalszej kolejności dyskusja koncentrowała się na problemach przestrzennych, a wśród nich mówiono o ładzie i spójności przestrzennej miasta, konfliktach przestrzennych, poziomie estetyki przestrzeni publicznych i prywatnych oraz o przestarzałości niektórych rozwiązań przestrzennych. Za główne antidotum na te bolączki uznano przede wszystkim aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i podjęcie uchwały krajobrazowej, co powinno być poprzedzone pogłębionym dialogiem z mieszkańcami i innymi użytkownikami miasta. Co do pozostałych tematów, to dotyczyły one np. rewitalizacji założeń parkowych, w tym Parku hr. Komorowskiej oraz ochrony naszych wydm śródlądowych „Marakan” .

Wyniki prac warsztatowych nie stanowią projektu strategii rozwoju naszego miasta, ale są bardzo ważnym materiałem, który zostanie wykorzystany w dalszych pracach nad nią. W szczególności połączone zostaną one z wynikami przeprowadzonych badań ankietowych, które objęły mieszkańców, w tym oddzielnie młodzież szkolną szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także przedsiębiorstwa i klientów Urzędu Miejskiego. Połączone zostaną także z diagnozą opisowo-liczbową miasta bazującą na danych statystycznych, raportach i pogłębionych analizach.

Wyniki warsztatów, ankiet i diagnozy pozwolą na sporządzenie projektu Strategii, który poddawany będzie kolejnym konsultacjom oraz uzgodnieniom, w tym z sąsiednimi gminami, Zarządem Województwa Łódzkiego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, a także ponownie z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z mieszkańcami miasta. Zakończenie prac nad nową Strategią planowane jest na koniec 2023 roku. Zostanie ona przyjęta do realizacji w formie uchwały Rady Miejskiej Głowna, powierzonej do wykonania Burmistrzowi Głowna, przy wykorzystaniu Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek i spółki.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji na temat prac nad Strategią Rozwoju Miasta Głowno na lata 2023-2027.