61. sesja Rady Miejskiej w Głownie

61. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2025, apel o zwiększenie liczby etatów funkcjonariuszy policji w Komisariacie Policji w Głownie, uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników wraz z jego regulaminem, a także m.in. kilka uchwał o charakterze budżetowym przyjęli radni podczas 61. sesji Rady Miejskiej w Głownie.

Sesja Rady Miejskiej w Głownie miała się pierwotnie odbyć w środę 1 czerwca 2022 r. w trybie stacjonarnym, jednak w wyniku poważnej, ponadlokalnej awarii prądu, przewodniczący Grzegorz Szkup zdecydował o jej kontynuacji w trybie zdalnym w dniu kolejnym. Było to konieczne z powodu zapisów ustawy o samorządzie gminnym, która obliguje samorząd do transmitowania obrad i utrwalania ich za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (art. 20, pkt 1b). Sytuacja ta pokazała słuszność podjętych wcześniej przez samorząd przygotowań do zabezpieczenia się przed ewentualnymi awariami prądu za pomocą niezależnych agregatów prądotwórczych. Trwa obecnie procedura wyłonienia wykonawcy przyłączy do agregatów we wszystkich trzech lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Głownie.

Podczas kontynuowanej w dniu 2 czerwca 2022 r. sesji radni przyjęli składającą się z kilkunastu punktów uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok.

 1. Dochody zwiększono o kwotę dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 614 511,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej w Głownie”.

 2. W związku z uzyskaniem dotacji z programu Cyfrowa Gmina w kwocie 418 830,00 zł, zwiększono dochody i wydatki o w/w kwotę.

 3. W związku z wpływem środków w kwocie 130 673,25 zł z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako część wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększono dochody i wydatki na lokalną politykę przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu o w/w kwotę.

 4. Wydatki na drogi powiatowe zwiększono o kwotę 27 000,00 zł (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na podstawie decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Głowna, które zgodnie z porozumieniem można przeznaczyć na koszty związane z utrzymaniem dróg powiatowych).

 5. W związku ze wzrostem WIBOR zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 120 000,00 zł.

 6. W dziale Oświata i wychowanie zwiększono dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie o kwotę 810 000,00 zł.

 7. O kwotę 11 968,79 zł zwiększono plan finansowy Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty.

 8. O kwotę 100 000,00 zł zwiększono dotacje dla MZK z przeznaczeniem: 50 000,00 zł na komunikację miejską oraz 50 000,00 zł na gospodarkę mieszkaniową.

 9. O kwotę 4 000,00 zł zwiększono wydatki na niezbędną do wykonania ekspertyzę ornitologiczną.

 10. W załączniku inwestycyjnym ujęto nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup mebli oraz wykonanie zabudowy meblowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Głownie” i zabezpieczono kwotę 64 000,00 zł.

 11. W załączniku inwestycyjnym ujęto nowe zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Głownie” i zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł.

 12. W załączniku inwestycyjnym ujęto nowe zadanie inwestycyjne: „Wkład inwestycyjny w budowę źródeł ogrzewania w lokalach komunalnych” i zabezpieczono potrzebną kwotę w wysokości 58 736,00 zł.

 13. W załączniku inwestycyjnym ujęto nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie rekreacyjnym przy ul. Skrętnej w Głownie” i zabezpieczono kwotę 130 000,00 zł.

 14. Zaktualizowano koszty inwestycji pod nazwą „Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie” zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem płatności. Ogólnie zmniejszono koszty w 2022 r. o kwotę 205 340,00 zł.

Stosownie do powyższych zmian podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032.

Radni podjęli następnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Rada Miejska wyraziła także zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku administracyjnym przy ul. Ludwika Norblina 1, stanowiącego własność gminy, na rzecz dotychczasowego najemcy.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Rada przyjęła także uchwałę w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok.

Podjęto ponadto uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Na tego typu działalność radni przeznaczyli działkę zlokalizowaną przy ul. Mikołaja Kopernika 21. Uchwała ta została podjęta w związku z wejściem w życie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Na koniec sesji Rada Miejska w Głownie uchwaliła apel do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Komendanta Głównego Policji oraz parlamentarzystów reprezentujących mieszkańców Głowna. Radni podkreślili w nim konieczność zwiększenia liczby etatów funkcjonariuszy policji w Głownie i zwiększenia liczby patroli w mieście. Motywują to znacznym wzrostem mieszkańców, spowodowanym napływem uchodźców wojennych oraz imigrantów ekonomicznych z Ukrainy. Apel swój zakończyli słowami: „Jesteśmy przekonani, że zachowanie odpowiedniego ładu społecznego i bezpieczeństwa naszych Mieszkańców jest w dużej mierze uzależnione od stanu kadrowego naszego Komisariatu. Zwiększenie liczby etatów, pozwoli na większą liczbę patroli, co wpłynie nie tylko na poprawę poczucia bezpieczeństwa, ale również będzie miało realny wpływ prewencyjny i przyczyni się do wyeliminowania bezprawnych zachowań, których ofiarą często padają urządzenia infrastruktury miejskiej, służące całej wspólnocie samorządowej i przez nią finansowane”.