Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

Gmina Miasta Głowno rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027. Jej wypracowanie jest istotne ze względu na zmiany uwarunkowań oraz wyzwań rozwojowych, jakie zaszły zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu Głowna w ciągu ostatnich lat, a także z uwagi na to, że zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2014-2020. Oprócz tego, weszły w życie nowe rozwiązania ustawowe w zakresie przygotowywania strategii gminnych, które wymagają opracowania różnego rodzaju analiz i dokumentów.
 
Należy podkreślić, że bez strategii samorząd nie będzie mógł w przyszłości występować o środki zewnętrzne. Istotny jest również fakt, że dokument ten w największej mierze będzie potrzebny w następnej kadencji, dlatego jego właściwe i dobre przygotowanie, przy zaangażowaniu instytucji, stowarzyszeń i zainteresowanych mieszkańców jest niezwykle ważne i przyczyni się do tego, by również samorządowcy w kolejnej kadencji mogli z niego w pełni korzystać. Strategia ta stanie się więc wyznacznikiem działań naszego samorządu na najbliższe lata. Chcemy by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszego miasta oraz przedsiębiorców w nim działających. Dlatego przystępujemy do szerokich konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone m. in. w formie tzw. warsztatów strategicznych.
 
Przyjęty program konsultacji jest następujący:
  • szkoleniowe warsztaty strategiczne, które odbędą się 9 maja 2022 r. w godzinach 13.00-16.00 (3h). Ich celem będzie przygotowanie uczestników do pracy podczas konsultacyjnych warsztatów strategicznych;
  • gospodarcze, konsultacyjne warsztaty strategiczne, które odbędą się w dniach 10 i 11 maja 2022 r. w godzinach 10.00-16.00 (2x6h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi gospodarczemu miasta, w tym m. in.: jego atrakcyjności inwestycyjnej; infrastrukturalnym, prawnym, informacyjnym i rynkowym warunkom prowadzenia w nim działalności gospodarczej; infrastrukturze otoczenia biznesu; zamiarom inwestycyjnym lokalnych firm; ich innowacyjności i konkurencyjności; promocji gospodarczej miasta; wsparciu rozwoju gospodarczego przez samorząd miasta; udostępnianiu przedsiębiorcom nieruchomości komunalnych; rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnych miasta itp.;
  • społeczne, konsultacyjne warsztaty strategiczne, które odbędą się w dniach 12 i 13 maja 2022 r. w godzinach 10.00-16.00 (2x6h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi społecznemu miasta, w tym m. in.: mieszkalnictwu; zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych; bezpieczeństwu publicznemu i prywatnemu; pomocy i opiece społecznej; lecznictwu i profilaktyce zdrowotnej; opiece, wychowaniu i edukacji żłobkowej i przedszkolnej; szkolnictwu; edukacji i postawom obywatelskim; problemom i integracji osób niepełnosprawnych; problemom i aktywizacji ludzi starszych; sztuce, rozrywce i kulturze; sportowi i rekreacji; infrastrukturze technicznej, z której korzystają mieszkańcy; cmentarnictwu; komunikacji publicznej itp.;
  • przestrzenno-środowiskowe, konsultacyjne warsztaty strategiczne, które odbędą się w dniach 16 i 17 maja 2022 r. w godzinach 10.00-16.00 (2x6h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi przestrzenno-środowiskowemu miasta, w tym m. in.: obecnemu zagospodarowaniu przestrzennemu miasta i planowaniu jego przestrzeni, ładowi i estetyce przestrzeni publicznych i prywatnych; walorom środowiskowym miasta; prawnym formom ochrony fauny, flory i krajobrazu; głównym źródłom zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb; założeniom parkowym, zieleni przydrożnej, ulicznej i innym tzw. założeniom zielonym; edukacji ekologicznej ludności; doskonaleniu efektywności energetycznej gospodarstw domowych; wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; gospodarce odpadami komunalnymi itp.
Wszystkie warsztaty odbędą się w sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 11/13 w Głownie (dawna siedziba Gimnazjum Miejskiego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach.