Obwieszczenie Burmistrza Głowna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Głowna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Głowna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.