Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/Одноразова грошова допомога громадянам України

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/Одноразова грошова допомога громадянам України

MOPS w Głownie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie (pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe). Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 
MOPS у Гловно розпочав прийом заяв на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання (покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та оплату житла). Допомога призначена громадянам України, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 року, і вже внесені до реєстру PESEL. Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.
 
Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:30. Ponieważ przewidujemy, że w pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni, data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.
 
Заяви приймаються в міському центрі соціального забезпечення (MOPS) в м. Гловно, вул. Людвіка Норбліна 1 (Głowno, ul. Ludwika Norblina 1) з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:30. Оскільки ми очікуємо, що в перші дні реєстрації можна значно подовжити час очікування вирішення питання, тому, по можливості, перенесіть візит на наступні дні, дата подання заяви не впливає на отриману допомогу.
 
Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Obywatelstwo
4. Płeć
5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Adres pobytu
8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
9. Numer PESEL
10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba
posiada taki numer).
 
Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:
1. Ім’я (імена) та прізвище
2. Дата народження
3. Громадянство
4. Стать
5. Вид документа, що є підставою для перетину кордону
6. Серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща.
7. Адреса проживання на території Республіки Польща.
8. Контактна інформація, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
9. Номер PESEL
10. Номер платіжного рахунку, на який буде виплачена допомога (якщо особа має такий рахунок).