Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

MOPS w Głownie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie (pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe). Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:30. Ponieważ przewidujemy, że w pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni, data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Obywatelstwo
4. Płeć
5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Adres pobytu
8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
9. Numer PESEL
10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba
posiada taki numer).