LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilka uchwał podjęli radni Rady Miejskiej w Głownie podczas 57. sesji, która odbyła się w środę (16 marca 2022 r.) w trybie zdalnym. W porządku obrad znalazły się zmiany w budżecie Miasta Głowna, uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Głownie, a także uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty od mieszkańców.
 
Pierwsza uchwała, jaką podjęli radni podczas nadzwyczajnej sesji, dotyczyła uaktualnienia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie. Było to konieczne ze względu na potrzebę doprecyzowania kilku zapisów zawartych w uchwale z 9 lutego 2022 r.
 
Radni podjęli też uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie tej uchwały, które wymagane było przez Regionalną Izbę Obrachunkową (instytucję nadzorującej finanse gmin) było konieczne ze względu na fakt, iż szacowane wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami w 2022 r. planowane są na poziomie 7 285 311,00 zł, natomiast dochody szacuje się na poziomie 5 434 000,00 zł. Dotychczasowy poziom wpływów do budżetu wskazuje, że niedobory środków finansowych mogą wynieść nawet 2 000 000,00 zł. Pamiętajmy, że od początku roku 2022 faktyczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów uzależniony jest od ilości śmieci, które są wytwarzane przez mieszkańców – jeśli będzie ich mniej, to koszt ich zagospodarowania będzie niższy, jeśli będzie ich więcej – odpowiednio wyższy.
 
Radni dokonali także zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 r.
• Zwiększono dochody o kwotę 459 279,05 zł, która wpłynęła do budżetu jako ostatnia transza inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1”.
• Zmniejszono dochody o kwotę 29 660.00 zł subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, które uwzględnia kwoty ostateczne subwencji na 2022 r.
• Wydatki w szkołach zwiększono o kwotę przyznanej dodatkowej subwencji o łączną kwotę 39 906, 00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• W związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego o dotację w ramach rządowego programu pn. „Pod Biało-czerwoną”, utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego w pobliżu zalewu Mrożyczka” i zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł.
• W celu rozstrzygnięcia przetargu dla zadania finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna”, w ramach którego kwota dofinansowania wynosi 4 560 000, 00 zł, wydatki na w/w cel zwiększono o łączną kwotę 704 000,00 zł (654 000,00 zł w 2022 r. oraz 50 000,00 zł w 2023 r.).
• W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna, kwotę 50 000,00 zł przeniesiono z budżetu 2022 r. na wydatki w 2023 r. (ujęto w WPF).
• W związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej w Głownie” w wysokości 784 869,00 zł, ujęto w budżecie w/w inwestycję, zabezpieczając wkład własny w kwocie 300 000,00 zł.
• Na prośbę dyrektora MOPS w Głownie, w wyniku analizy kosztów i zwiększonej ilości osób zwiększono wydatki o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej.
Wszystkie powyższe zmiany w budżecie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032.