Informacja dla właścicieli lasów

Informacja dla właścicieli lasów

W związku z wykonywaniem zadania na zlecenie i koszt Powiatu Zgierskiego, tj. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu zgierskiego”, uprzejmie informujemy, że w marcu br. na terenie miasta będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy KRAMEKO sp. z o.o. z Krakowa.

Zebrane dane taksacyjne posłużą do sporządzenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, który po zatwierdzeniu przez Starostę, stanie się podstawowym dokumentem technicznym i prawnym do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz do naliczania podatku leśnego.

Ponadto informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich opracowaniu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu miasta, o czym właściciele lasów zostaną powiadomieni pisemnie przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.