LVI sesja Rady Miejskiej w Głownie

LVI sesja Rady Miejskiej w Głownie

Po raz 56. w tej kadencji odbyła się w dniu 9 lutego 2022 r. sesja Rady Miejskiej w Głownie. Podczas obrad, które odbywały się w trybie zdalnym, radni przyjęli kilkanaście uchwał, w tym dokonali zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 r.
 
Na początku Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół pokontrolny z kontroli zadania pn. „Oczyszczanie kąpieliska zlokalizowanego na zbiorniku wodnym – Zalew Mrożyczka w Głownie metodą biologiczną”. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień. Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno, położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina.
 
Kolejnym punktem w porządku obrad były zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok. Wśród nich utworzono nowe zadania inwestycyjne, finansowane ze środków uzyskanych przez Miasto Głowno z rządowych konkursów na najlepiej zaszczepioną gminę w Polsce. Uzyskane w ten sposób 2 mln zł zostaną przeznaczone na zadania pn. „Wykonanie oświetlenia boiska bocznego w Głownie przy ul. Kopernika 37” (180 000,00 zł), „Budowę miejsca do rekreacji w dzielnicy Zakopane” (120 000,00 zł) oraz „Modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej przy Zalewie Mrożyczka” (1 700 000,00 zł). Rada pozytywnie odpowiedziała też na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o dofinansowanie kwotą 20 tys. złotych zakupu pojazdu technicznego na potrzeby PSP.
 
Radni uaktualnili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032, podjęli także uchwały: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie, w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie (wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno.
 
Rada Miejska przyjęła także uchwały w sprawie planów prac poszczególnych komisji na rok 2022. Na koniec radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w roku 2022 oraz podjęli dwie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie w zakresie utrzymania mieszkalnej powierzchni użytkowej oraz przewozu komunikacja miejską.