Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do  prac komisji  konkursowej opiniującej oferty złożone w kolejnym  otwartym konkursie ofert w celu otrzymania dotacji z budżetu Miasta Głowna w 2022 r.