Rekrutacja do publicznych przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas 1szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022/2023

Informacja dla rodziców dzieci dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022/2023.

1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły tzw. rejonowej w terminie od dnia 1 lutego do dnia 9 lutego 2022 r. Wnioski do pobrania w szkołach.

2) Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacjado klasy I miejskich szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywała się na wolne miejsca i rozpocznie się od dnia 17 lutego 2022 r. Rodzice do 4 marca 2022 r. składają w szkole tzw. pozarejonowej wypełniony wniosek. Wnioski do pobrania w szkołach.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego poniżej:

Rekrutacja do klas 1

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022/2023 

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uprzejmie informujemy, że:

  1. dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Druki deklaracji są dostępne w każdym przedszkolu.

Wypełnione deklaracje należy składać w terminie od dnia 1 lutego do 9 lutego 2022 r. w danym przedszkolu. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na nowy rok szkolny tj. 2022/2023. 

  1. rekrutacja do miejskich placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywała się na wolne miejsca i rozpocznie się od dnia 17 lutego do 4 marca 2022 r.

* Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Głowna nie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno oraz dzieci zmieniających przedszkole.

* Rekrutacja przeprowadzana będzie w oparciu o wniosek o przyjęcie dziecka złożony przez rodziców w przedszkolu.

* Rodzice mogą wybrać trzy placówki uszeregowane według preferencji.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać w terminie od dnia 17 lutego do dnia 4 marca 2022 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne w każdym przedszkolu (MP1, MP2, MP3).

* Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzi Komisja Rekrutacyjna.

W dniu 23 marca 2022 r. w placówkach prowadzących rekrutację zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki.

* Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z jego przyjęciem na nowy rok szkolny.

* W dniu 6 kwietnia 2022 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki na rok szkolny 2022/2023.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranej placówki rodzic ma prawo w terminie 7 dni od dnia wywieszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wystąpić do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odwołać się od decyzji Komisji do dyrektora placówki.

W świetle nowych przepisów organ prowadzący nie jest instancją odwoławczą.