Informacja Urzędu Miejskiego w Głownie

Informacja Urzędu Miejskiego w Głownie

Urząd Miejski w Głownie informuje, iż:

 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2022 r. zmienia się system odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Głowno.

Zmiany dotyczą:

 1. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Dworskiej 3 w Głownie, który nie będzie przyjmował BIOODPADÓW, czyli odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (tj. trawy, liści i gałęzi). Te odpady odbierane będą tylko i wyłącznie z miejsca ich wytwarzania.

 2. Postanowienia umów na wywóz odpadów komunalnych muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów – obowiązek segregacji. Konieczność dostosowania umów dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogródków działkowych, cmentarzy, obiektów sakralnych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

 3. Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z miejsc niezamieszkałych lub mieszanych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych:

 • zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie,

 • selektywnie zbierane odpady komunalne z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji - 1 raz w miesiącu,

 • odpady ulegające biodegradacji - 1 raz na 2 tygodnie.

Ponadto ulga za posiadanie kompostownika, która wynosiła 2 zł od gospodarstwa domowego, od 1 listopada 2021 r. wynosi 2 zł od każdej zamieszkującej osoby.

Nowa umowa obowiązywać będzie na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Ilości odbieranych śmieci z terenu naszej gminy corocznie przybywa. Zmiana przepisów prawa powoduje, że od nowego roku rozliczenia między firmą a Gminą Miasta Głowno za odbiór i zagospodarowanie odpadami będą odbywały się nie ryczałtowo jak dotychczas, a jednostkowo od każdego kilograma przekazanych odpadów. Dlatego ważne jest ograniczenie ilości odpadów poprzez racjonalne gospodarowanie nimi we własnych gospodarstwach domowych.

Jednocześnie apelujemy o solidarne i uczciwe wykazywanie ilości osób zamieszkałych na naszych nieruchomościach. Razem możemy przyczynić się do proporcjonalnego i uczciwego rozłożenia wysokości opłaty na wszystkich mieszkańców.

 

       2. Nastąpiły zmiany w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z potrzebami   zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. przy zajęciu chodnika, zieleńca, pobocza, rowu – 6,00 zł;

 2. przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości – 8,00 zł;

 3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł;

 4. przy zajęciu pasa drogowego przez urządzenie infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń:

 1. w pasie drogowym dróg gminnych z wyłączeniem obiektów mostowych – 50,00 zł;

 2. na obiekcie mostowym – 80,00 zł;

 3. przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawki w wysokości – 20,00 zł.

https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?akcja=openFile&rodzaj=0&id=6724

 

      3. Gmina Miasta Głowno planuje dofinansowanie na niżej wymienione zadania:

 1. Dofinansowanie na budowę przyłączy gazowych albo zakup kotłów zasilanych gazem ziemnym – intensywność dofinansowania dla przyłączy gazowych: do 65% kosztów wykonania przyłącza, lecz nie więcej niż 1.300,00 zł, w przypadku zakupu kotła na gaz ziemny dofinansowanie będzie wynosiło 1.300,00 zł

          Budżet programu: 50.000,00 zł

          https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?akcja=openFile&rodzaj=0&id=6725

 1. Dofinansowanie na budowę podłączeń kanalizacyjnych – intensywność dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 1.000,00 zł.

          Budżet programu: 50.000,00 zł

          https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?akcja=openFile&rodzaj=0&id=6300