LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Po raz ostatni w tym roku spotkali się na nadzwyczajnej sesji radni Rady Miejskiej w Głownie. W trakcie obrad podjęto kilka uchwał, przede wszystkim o charakterze budżetowym.

Dwie uchwały, jakie podjęli radni polegały na dokonaniu zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2021. W ślad za tymi uchwałami Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032. Ponadto radni w związku ze stanowiskiem nadzorczym Wojewody Łódzkiego przyjęli drobną zmianę w uchwale dotyczącej stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Rada Miejska w Głownie przyjęła także uchwałę w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przypomnijmy, że radni podjęli tę uchwałę w dniu 1 grudnia 2021 r. po uzyskaniu wymaganej prawem opinii PGW Wody Polskie. Aby jednak wprowadzić wymagane przez wojewodę zmiany, Rada Miejska ponownie musi się zwrócić do PGW Wody Polskie o ich zaopiniowanie. Radni podjęli także uchwałę wsprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Na koniec sesji Rada Miejska w Głownie jednogłośnie podjęła uchwałę określającą wynagrodzenie Burmistrza Głowna. Podjęcie niniejszej uchwały było wymagane ze względu na konieczność dostosowania do nowych obowiązujących przepisów prawa, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960; załącznik nr 1, tabela I). Dla wójta i burmistrza w gminach do 15 tys. mieszkańców zakłada ono maksymalne wynagrodzenie (pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny i obligatoryjny dodatek specjalny) w wysokości 17 420,00 zł brutto. Na mocy tych przepisów wójt, burmistrz nie może jednak zarobić mniej niż 80 proc. kwoty maksymalnej, czyli 13 936,00 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie zaproponował w uchwale uśrednione wynagrodzenie dla burmistrza do poziomu 90 proc. kwoty maksymalnej, czyli 15678,00 zł brutto. Ponadto według obowiązujących przepisów burmistrzowi przysługuje dodatek stażowy za wysługę lat pracy w wysokości 20 proc. pensji zasadniczej.