LII sesja Rady Miejskiej w Głownie

LII sesja Rady Miejskiej w Głownie

Podczas 52. sesji Rady Miejskiej w Głownie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2021 r. radni podjęli kilkanaście uchwał, w tym:

  • trzy programy: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2022 r, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2022 r oraz Program współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

  • dwa regulaminy: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno, a także uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

  • dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy;

  • uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

  • uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny;

  • uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie opłaty od posiadania psów;

  • uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

  • uchwałę w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2021 rok.