Przedłużenie terminów rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Przedłużenie terminów rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Dzisiaj (15 kwietnia 2020 r.) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głownie. Radni jednogłośnie przyjęli na niej zaproponowaną przez burmistrza uchwałę, która umożliwia przedłużenie terminów rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na takie rozwiązanie pozwala samorządom nowelizacja z dnia 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568).

Podjęta uchwała dotyczy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wszystkim przedsiębiorcom będącym podatnikami tego podatku na terenie Gminy Miasto Głowno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Termin płatności podatku, upływający w dniu 15 kwietnia 2020 r. przedłużono do dnia 31 lipca 2020 r., termin płatności do 15 maja – przedłużono do 31 sierpnia 2020 r., a termin płatności upływający w dniu 15 czerwca – do dnia 30 września 2020 r. Celem zastosowanego rozwiązania jest niezwłoczne wsparcie w/w podatników w obecnej trudnej sytuacji, by nie byli zmuszeni teraz dokonywać zapłaty podatku od nieruchomości, by nie powstawały zaległości podatkowe oraz by środki te mogli przeznaczyć dla swoich przedsiębiorstw. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez przedsiębiorcę zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. W zgłoszeniu tym przedsiębiorca oświadcza o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Należy zauważyć, że mimo obowiązku ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, posiada ona moc obowiązującą już od dzisiaj, czyli od dnia 15 kwietnia 2020 r. W normalnym trybie przedmiotowa uchwała weszłaby w życie dopiero po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania. Władze Głowna zdecydowały się na takie rozwiązanie argumentując przede wszystkim  szczególną sytuacją, wynikającą z obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i jego negatywnego wpływu zwłaszcza na sferę działalności gospodarczej. Ideą było w tym przypadku umożliwienie jak najszybszej i możliwie odformalizowanej reakcji na skutki epidemii. Ponadto gdyby uchwała weszła w życie w normalnym toku procedowania, nie tylko obowiązywanie jej od dnia 15 kwietnia 2020 r. byłoby niemożliwe, ale z dużym prawdopodobieństwem zagrażałoby także dacie kolejnej raty podatku od nieruchomości, przypadającej na dzień 15 maja 2020 roku. Należy bowiem mieć na względzie, że przedłużenie terminu płatności raty podatku jest skuteczne jedynie wówczas, gdy nastąpi przed jego upływem.

Burmistrz Głowna zapowiedział, że w miarę zmieniającej się sytuacji oraz stanu prawnego, podejmie kolejne stosowne działania, mające na celu pomoc dla przedsiębiorców z naszego miasta.