Klauzula informacyjna dla użytkowników infolinii MOPS

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję,

  1. Administratorem danych jest Burmistrz Głowna z siedzibą przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno, tel.: (42) 719-11-51, adres e-mail: sekretariat@glowno.pl
  2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest MOPS w Głownie.
  3. Administrator powołał IOD z którym można się skontaktować: inspektor@glowno.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, rozeznania  potrzeb mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z ww. transportu oraz umożliwienie  mieszkańcom gminy zgłaszania takich potrzeb, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem się na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, tj. 10 lat