Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie o projektach uchwał

Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie o projektach uchwał

Projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Głownie opiniowała dzisiaj Komisja Gospodarki i Budżetu. Wszystkie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. Podczas obrad komisji burmistrz poinformował radnych o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno w 2022 r.
 
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Głownie odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. (środa). Wcześniej jednak wszystkie projekty uchwał muszą zostać zaopiniowane przez komisje merytoryczne. Dzisiaj obradowała Komisja Budżetu i Finansów, która zajęła się analizą poszczególnych, zaplanowanych na sesję uchwał. Radni po dyskusji zaopiniowali pozytywnie uchwałę w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie (w związku z koniecznością unormowania spraw własnościowych związanych z planowanymi pracami remontowymi w MOK i złożeniem wniosku o środki zewnętrze) oraz w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno. Pozytywną opinię komisji uzyskał także ważny projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary-Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno.
 
Na koniec obrad burmistrz poinformował radnych, że zdecydował się unieważnić postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Do Urzędu Miejskiego w Głownie wpłynęła tylko jedna oferta firmy Remondis, która usługę tę wyceniła na 9 338 014,80 zł. Burmistrz stwierdził, że w przypadku przyjęcia tej oferty, musiałyby zostać drastycznie podniesione wszystkie podatki komunalne, a zwiększone dochody i tak nie pokryłyby całkowitych kosztów odbioru i zagospodarowania śmieci w mieście. Burmistrz przypomniał też, że na mocy obecnej, obowiązującej do końca tego roku umowy, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Miasta Głowno płaciła 410 400,00 zł miesięcznie (od czerwca tego roku z uwagi na podniesienie ceny przez instalację przyjmującą odpady, dodatkowo 54 614,00 zł, czyli w sumie 464 614,00 zł miesięcznie). W ogłoszonym przetargu założono jednak około 20 proc. wzrost masy odpadów w przyszłym roku. Należy pamiętać, że Miasto na mocy obowiązujących obecnie przepisów będzie płacić od rzeczywistego wywozu ton odpadów, czyli może zapłacić więcej, ale może też ponieść niższe koszty (w zależności od odebranych od mieszkańców śmieci).