Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna

W związku z opiniami, komentarzami i pytaniami, dotyczącymi informacji opublikowanej w dniu 5 lipca 2021 r. na oficjalnym profilu Miasta Głowna na portalu Facebook oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie, w sprawie oferty firmy Stena Recycling Polska ulokowania instalacji do recyclingu odpadów przemysłowych na należącej do prywatnego właściciela działce, położonej na przemysłowym terenie po dawnym „WZM-ocie” oraz w związku z faktem, że polskie prawo umożliwia tego typu przedsięwzięcia, o ile spełniają one wszelkie konieczne przepisy ochrony środowiska, jako Burmistrz Głowna zwróciłem się z prośbą o publiczne przedstawienie tych zamierzeń na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.

Celem było umożliwienie radnym zapoznanie się ze sprawą, zadawanie wszelkich pytań, jak i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń. U źródeł takiego postępowania stoi zasada transparentności, przejrzystości i jawności postępowania, która dla mnie jako burmistrza stanowi fundament samorządności, zwłaszcza w sprawach mogących wywoływać ożywione dyskusje i zasadnicze różnice zdań wśród mieszkańców.

Kwestia zbierania, składowania, czy przerabiania odpadów jest w Głownie o tyle istotna, że wśród działających firm jest i taka, której właściciel zezwolił na wwiezienie i składowanie różnego rodzaju odpadów, nie pytając o to ani samorządu, ani lokalnej społeczności. Efektem tego są prowadzone postępowania administracyjne i prokuratorskie. Ważnym przyczynkiem do właściwej oceny ewentualnych zagrożeń pozostaje także i to, że wszyscy mamy w pamięci pożar zalegających odpadów w Zgierzu.

W trakcie wspomnianego spotkania radni mogli zadawać przedstawicielom firmy Stena Recycling pytania, otrzymali też zaproszenie do odwiedzenia podobnego zakładu w Warszawie, a ja jako Burmistrz Głowna zasygnalizowałem umożliwienie zainteresowanym mieszkańcom wzięcie udziału w tej wizytacji. Wszystkie te kroki podejmowane były po to, aby każdy mógł sobie wyrobić własne, niezależne zdanie na temat funkcjonowania takiej instalacji. Z przekazanych informacji wiem, że wyjazd taki zaczął być już organizowany.

Pragnę dodać, że wobec faktu, że Gmina Miasta Głowno jest członkiem Związku Międzygminnego Bzura, firmie Stena Recycling Polska przekazano także alternatywną ofertę lokalizacji zakładu w sąsiedztwie należących do tego Związku terenów przeznaczonych pod zakład zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych. Wydaje się oczywistym, a nawet celowym, że podjęcie rozmów z tą firmą, bez przesądzania o ostatecznym efekcie i skutkach, było słuszne, tym bardziej, że firma ta to jedna z najbardziej renomowanych i znanych z przestrzegania standardów w ochronie środowiska w skali międzynarodowej.

Wyjaśniam również, że jakiekolwiek inwestycje mogące oddziaływać na środowisko naturalne, wymagają od każdego inwestora zwrócenia się do odpowiednich władz i instytucji, jak choćby właściwe samorządy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie itp. Wszystkie te instytucje, a nasz samorząd szczególnie zainteresowany byłby w postawieniu przed inwestorem bardzo wyśrubowanych warunków, których spełnienie mogłoby być niemożliwe (kwestie ochrony wody, powietrza, zapachu, normy hałasu, natężenie ruchu samochodowego itp.).

Dziękując i doceniając wszelkie komentarze, uwagi i opinie, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej, podkreślam, że w żaden sposób sprawa lokalizacji przedsięwzięcia firmy Stena Recycling Polska w Głownie nie jest przesądzona. Nie wpłynął ze strony firmy żaden formalny dokument, do którego samorząd zobowiązany byłby się odnieść. Jeżeli zaś taki wniosek wpłynie, będzie rozpatrywany tylko i wyłącznie przez wzgląd na dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Głowna.

 
Grzegorz Janeczek