XLV sesja Rady Miejskiej w Głownie

XLV sesja Rady Miejskiej w Głownie

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek na XLV sesji Rady Miejskiej w Głownie jednogłośnie uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Radni przyjęli też szereg uchwał o charakterze budżetowym, m.in. zwiększyli o 385 000,00 zł wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów i zabezpieczyli 510 000,00 zł na przebudowę ulicy Wiejskiej. Rada Miejska przyjęła ponadto uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno. Ślubowanie złożył także nowy radny – Tomasz Chmielewski, który wygrał wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głownie.

Zanim radni rozpoczęli debatę nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Głowno za rok 2020”, zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Głownie otrzymał Tomasz Chmielewski, który w dniu 13 czerwca 2021 r. wygrał wybory uzupełniające. Po złożeniu przez nowego radnego ślubowania, rozpoczęto realizację kolejnych punktów w porządku obrad.

Jedną z kluczowych kwestii podczas sesji było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2020”. Dokument taki został przedstawiony radnym już po raz trzeci, a jego przygotowanie było wymogiem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Treść i założenia Raportu zreferował radnym Burmistrz Grzegorz Janeczek, po którego wystąpieniu doszło wśród radnych do debaty nad tym dokumentem. Rezultatem debaty było udzielenie burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Skarbnik Głowna Jolanta Piotrowska omówiła następnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2020. Po tym krótkim wystąpieniu, a następnie po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz innymi wymaganymi dokumentami, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Rada Miejska przeszła następnie do realizacji kolejnych punktów w porządku obrad. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna. W jej ramach zwiększono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 385 000,00 zł. Kwotę tę radni zdecydowali się wyasygnować z budżetu miasta ze względu na fakt zgłoszenia przez podmiot odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Głownie, znaczącej podwyżki kosztów zagospodarowania odpadów (o 30 proc.) w instalacjach, do których trafiają one z naszego miasta. Możliwość taką przewidywała umowa, podpisana z wykonawcą usługi.

W związku z otrzymaniem dotacji z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na drogi dojazdowe, zwiększono także dochody o kwotę tejże dotacji w wysokości 184 770,00 zł. W rezultacie w wydatkach utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Głownie (na odcinku od ul. Wiśniowej do granic miasta)”, zabezpieczając na ten cel 510 000,00 zł. Zwiększono ponadto wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli w Głownie o łączną kwotę 340 000,00 zł. Zwiększono też dochody i wydatki w budżecie o 10 545,90 zł, co ma związek z podpisaniem umowy na dofinansowanie z PFRON dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, natomiast otrzymanie dotacji w wysokości 3 030,75 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień, spowodowało zwiększenie dochodów i wydatków o wspomnianą kwotę. O 185 000,00 zł zmniejszono natomiast wydatki w budżecie, co związane jest bezpośrednio z zakończeniem inwestycji pn. „Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika” i oszczędnościami na tej inwestycji. Radni postanowili też dofinansować Państwową Straż Pożarną w Zgierzu kwotą 12 000,00 zł na wymianę starego pieca.

Rada Miejska w Głownie podjęła także uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno. Jest to bezpośredni efekt licznych zgłoszeń mieszkańców z wielu miejsc w Głownie, którzy od dawna skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej przez osoby zaopatrujące się w nocy w alkohol. Według ustaleń policji, w godzinach nocnych coraz częściej obserwuje się w Głownie samochody z rejestracjami spoza powiatu zgierskiego, których pasażerowie zaopatrują się w alkohol, nie mogąc zakupić go w miejscu swojego zamieszkania, gdzie funkcjonują już przepisy o ograniczeniach w jego sprzedaży. Wprowadzone przez radnych ograniczenia dotyczą sprzedaży alkoholu w godz. 22.00 – 6.00 rano i stosują się do podmiotów, które prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie odnoszą się natomiast do restauracji oraz barów – czyli miejsc, gdzie można spożywać alkohol na miejscu. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny, a 3 wstrzymało się od głosu.