Informacja dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do CEEB

Informacja dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do CEEB

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków od dnia 1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Ewidencję prowadzi oraz jej administratorem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz handlowo-usługowych.

Zgodnie z powyższą ustawą ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem, czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku na działce, czy w kamienicy, w warsztacie czy szpitalu - wszystkie źródła trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Zgłoszeniu podlegają zarówno tzw. „kopciuchy” jak i wszystkie inne piece oraz kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci.

W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych obowiązek ciąży na zarządcy, o ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. „kozy” czy kominka.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJE?

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. W celu złożenia deklaracji należy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Głownie, ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 w Głownie.

Formularze w formacie pdf znajdziemy na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania lub poniżej:

Formularz A – Budynki i lokale mieszkalne [Do pobrania – Portal ZONE (gunb.gov.pl)]

Formularz B – Budynki i lokale niemieszkalne [Do pobrania – Portal ZONE (gunb.gov.pl)]

Ponadto powyższe formularze można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Głownie pod adresem: https://www.glowno.pl/1012,referat-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa

CO ZAWIERA DEKLARACJA ?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

- adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

- numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

- adres e-mail (opcjonalnie).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich paliwach.

Informujemy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny (do 5000,00 zł).

Terminy na złożenie deklaracji:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli uznaje się spełnienie tego obowiązku odnoszącego się do budynku.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na wymienionych poniżej stronach internetowych: www.gunb.gov.pl, www.zone.gunb.gov.pl, lub w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, pok. Nr 17, tel. 42 237 25 45 w. 320, e-mail: plecki@glowno.pl