Raport o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2020

Raport o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2020

Burmistrz Głowna przedstawił na piśmie Radzie Miejskiej w Głownie Raport o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2020. Dokument będzie rozpatrywany podczas sesji absolutoryjnej. Głosowanie zostanie poprzedzone debatą nad Raportem, w której będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Zgłoszenia można dokonać w Referacie ds. Obsługi Rady Miejskiej (Urząd Miejski w Głownie, ul. Dworska 4) najpóźniej w dniu 29 czerwca 2021 roku. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności zgłoszeń. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ww. ustawy).