XLI sesja Rady Miejskiej w Głownie

XLI sesja Rady Miejskiej w Głownie

Dwie uchwały o charakterze budżetowym, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz m.in. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjęli radni podczas XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głownie.
 
Uchwały o zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych, które podjęli radni podczas sesji, dotyczyły dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z tego funduszu w wysokości 3 063,75 zł zostały przyznane z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień, natomiast kwota 5 454,00 zł została przeznaczona na dopłatę do czynszu. W związku ze zmianą na poprzedniej sesji limitu do zaciągania zobowiązań, radni dokonali też odpowiedniej zmiany w uchwale budżetowej, która dotyczy upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z określonym wcześniej limitem.
 
Radni przyjęli ponadto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to wymóg ustawowy, który na każdą gminę nakłada taki obowiązek. Zanim podjęto uchwałę, projekt programu przedłożono do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, oraz działającym na terenie gminy organizacjom społecznym. Podmioty te pozytywnie go zaopiniowały i możliwe było podjęcie odpowiedniej uchwały. Rada Miejska w Głownie zmieniła także klika zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno. Miało to związek z wątpliwościami organu nadzoru, co do zasadności niektórych zapisów regulaminu. Na koniec radni przyjęli uchwałę w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Głowno, co należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wspomniana uchwała dotyczy przede wszystkim osób bezdomnych.