Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie

  • -

Całkowity koszt zadania: 36.422,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 34.577,00 zł i udział własny sfinansowany przez Radę Rodziców SP3 w Głownie: 1.845,00 zł.
Efekt rzeczowy: wyposażenie ekopracowni w pomoce dydaktyczne, urządzenia wielofunkcyjne, komputerowe, sprzęt audio-video, sprzęt fotograficzny, meble, tablicę interaktywną, tablice informacyjne, rośliny doniczkowe oraz odnowienie pomieszczenia, podłączenie do internetu.
Efekt ekologiczny: wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój zainteresowań przyrodniczych wsród uczniów szkoły oraz kształtowanie ich postaw proekologicznych.
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie