Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • -
Gmina Miasta Głowno od 13.02.2012 r. realizuje projekt pod nazwą „Indywidualność siłą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt realizowany jest pod nadzorem i we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-008/11 o dofinansowanie projektu systemowego.
Rekrutacja dzieci została przeprowadzona w szkołach, na podstawie diagnoz dokonanych przez zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III.
Łączna wartość projektu realizowanego w Gminie Miasta Głowno wynosi 180 855,50 zł i przeznaczona jest na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce niezbędne do ich przeprowadzenia.
Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. - 30.06.2013 r.
Udział uczestników projektu (uczniów i uczennic klas I-III) jest bezpłatny.
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w klasach I-III w mieście Głowno na podstawie przeprowadzonych w poszczególnych placówkach szkolnych diagnoz.
Projektem zostali objęci uczniowie i uczennice klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Głowno:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 odbywają się zajęcia:
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głownie
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głownie
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
Zajęcia we wszystkich szkołach na terenie Gminy Miasta Głowno rozpoczęły się we wrześniu i trwały do czerwca 2013 r.