Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna

Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - UDA-RPLD.01.01.00-00-009/09-00 "Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna"

- Całkowita wartość projektu: 5 893 118 zł
- Kwota dofinansowania z EFRR 4 419 839 zł
- Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Głowno
 
"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"
W ramach projektu wykonane zostało 3km 868 m dróg na terenie miasta Głowna w dzielnicy Zabrzeźnia - Zakopane. Projekt realizowany był w latach 2009-2011. W ramach projektu wykonane zostały następujące ulice:
- Ulica Okrężna - Długość odcinka robót wynosi 101, 50 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację pionową infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.
- Ulica gen. Skokowskiego - Dł. odcinka 216 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację pionową armatury wodociągowej i-kanalizacyjnej, zabezpieczenia kabla energetycznego rurami ochronnymi.
- Ulica Ogrodnicza - Przedsięwzięcie podzielono na 3 odcinki: odcinek nr 1 od km 0+003 do km 0+235,500 pomiędzy ulicami Topolową i Skrętną - budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika jednostronnego po stronie południowej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr 2 od km 0+443,00 do km 0+935,0 pomiędzy ulicami Popiełuszki i terenem leśnym: budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej z chodnikiem po stronie południowej - do ul. Skokowskiego, budowę ciągu pieszo- jezdnego od ul. Skokowskiego do końca trasy, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr 2A od km 0+000, do km 0+191,00 odcinek boczny ulicy dojazd do posesji od nr 34b do 42a: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika po stronie zachodnio- północnej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- Ulica Świerkowa - Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Początek robót nawierzchniowych przyjęto na krawędzi na wierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Topolową w km 0+008,50; koniec na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ul. Popiełuszki w km 0+468,50. Długość osi geometrycznej ulicy wynosi 482,22 m. Długość odcinka robót wynosi 468,50- 8,50 = 460,00 m
- Ulica Jesionowa - Dł. wszystkich odcinków robót 760,5m. Przedsięwzięcie podzielono na 3 odcinki: Odcinek nr 1 od km 0+007,50 do km 0+248,0 pomiędzy ulicami Topolową i Skrętną oraz Odcinek nr 2 od km 0+267,00 do km 0+435,0 pomiędzy ulicami Skrętną i Popiełuszki z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Kasztanową: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodników obustronnych, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, odcinek nr 3 od km 0+463,00 do km 0+815,00 na zachód od ul. Popiełuszki: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika po stronie północnej do ulicy Podleśnej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- Ulica Zielona - (działka nr 137 w obrębie nr 4) Dł. robót 285m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, budowę chodników dwustronnych na całej długości ulicy, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia ulicy.
- Ulica Akacjowa - Długość odcinka robót wynosi 102,00 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy, budowę zjazdów indywidualnych, przestawienie kolidujących słupów teletechnicznych.
- Ulica Pasterska - Długość odcinka robót wynosi 275,50 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowę chodników obustronnych, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację wysokościową armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ułożenie rur ochronnych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, odwodnienia ulicy.
- Ulica ks. Kard. St. Wyszyńskiego - Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Początek robót nawierzchniowych przyjęto na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Topolową w km 0+008,50; koniec na krawędzi ul. Prawej w km 0+217,00. Długość osi geometrycznej ulicy wynosi 220,11 m. Długość odcinka robót wynosi 208,50 m.
- Ulica Rodzinna - Długość odcinka robót wynosi 367,00 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.