Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna

  • -
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UDA-RPLD.01.01.00-00-009/09-00 "Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna"
Całkowita wartość projektu: 5 893 118 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 419 839 zł
Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Głowno
 
W ramach projektu wykonane zostało 3 km i 868 m dróg na terenie miasta Głowna w dzielnicy Zabrzeźnia - Zakopane. Projekt realizowany był w latach 2009-2011.
W ramach projektu wybudowano następujace ulice:
- Okrężna - długość odcinka robót wynosi 101,50 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację pionową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
- gen. Skokowskiego - długość odcinka 216 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację pionową armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, zabezpieczenia kabla energetycznego rurami ochronnymi;
- Ogrodnicza - przedsięwzięcie podzielono na 3 odcinki: odcinek nr 1 od km 0+003 do km 0+235,500 pomiędzy ulicami Topolową i Skrętną - budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika jednostronnego po stronie południowej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istniejacej armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr 2 od km 0+443,00 do km 0+935,0 pomiędzy ulicami Popiełuszki i terenem leśnym - budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej z chodnikiem po stronie południowej do ul. Skokowskiego, budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Skokowskiego do końca trasy, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istniejącej armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr 2A od km 0+000 do km 0+191,00 odcinek boczny ulicy, dojazd do posesji od nr 34b do 42a - budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika po stronie zachodnio-północnej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istniejącej armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- Świerkowa - inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Początek robót nawierzchniowych przyjęto na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Topolową w km 0+008,50, koniec - na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ul. Popiełuszki w km 0+468,50. Długość osi geometrycznej ulicy wynosi 482,22 m. Długość odcinka robót wynosi 460,00 m;
- Jesionowa - długość wszystkich odcinków robót 760,5 m. Przedsięwzięcie podzielono na 3 odcinki: odcinek nr 1 od km 0+007,50 do km 0+248,0 pomiędzy ulicami Topolową i Skrętną oraz odcinek nr 2 od km 0+267,00 do km 0+435,0 pomiędzy ulicami Skrętną i Popiełuszki z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Kasztanową: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodników obustronnych, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościwa istniejącej armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, odcinek nr 3 od km 0+463,00 do km 0+815,00 na zachód od ul. Popiełuszki: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika po stronie północnej do ulicy Podleśnej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istniejacej armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- Zielona (działka nr 137 w obrębie nr 4) - długość robót 285 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, budowę chodników dwustronnych na całej długości ulicy, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia ulicy;
- Akacjowa - długość odcinka robót wynosi 102,00 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy, budowę zjazdów indywidualnych, przestawienie kolidujących słupów teletechnicznych;
- Pasterska - długość odcinka robót wynosi 275,50 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowę chodników obustronnych, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację wysokościową armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ułożenie rur ochronnych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, odwodnienie ulicy;
- ks. Kard. St. Wyszyńskiego - inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Początek robót nawierzchniowych przyjęto na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Topolową w km 0+008,50, koniec na krawędzi ul. Prawej w km 0+217,00. Długość osi geometrycznej ulicy wynosi 220,11 m. Długość odcinka robót wynosi 208,50 m;
- Rodzinna - długość odcinka robót wynosi 367,00 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.