Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie”
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu: 917 455,70 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 484 776,42 zł

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie” realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

W dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Województwem Łódzkim został zawarty aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie” o numerze UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/20-00 podpisanej w dniu 12 sierpnia 2020 r. Na mocy aneksu zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 600 609,09 zł.

 

 • IMG20210322105919
 • IMG20210322105944
 • IMG20210322105953
 • IMG20210322110011
 • IMG20210322110029
 • IMG20210322110048
 • IMG20210322110059
 • IMG20210322110207
 • IMG20210322110220
 • IMG20210322110227
 • IMG20210322110238
 • IMG20210322110303
 • IMG20210322110352
 • IMG20210617091300
 • IMG20210617091356
 • IMG20210617091526
 • IMG20210617090320
 • 1-1
 • 1-2
 • 1-3
 • 1-4
 • 1-5
 • 1-6