Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1”
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu: 1 307 276,47 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 765 482,46 zł

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1” realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotłów gazowych, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

 

 • IMG_20210312_131158
 • IMG_20210312_131202
 • IMG_20210312_131214
 • IMG_20210312_131851
 • IMG_20210312_131904
 • n2
 • n3
 • n5
 • n4
 • n1