Odpowiedzi 2018

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2018

Pytanie: Wiele się mówi ostatnio w różnego rodzaju mediach o rozmiarach bonifikaty w związku z likwidacją Użytkowania wieczystego i kontrowersjami jakie miały miejsce przy ustanawianiu jej w Warszawie. Moje pytanie brzmi następująco, ile będzie wynosić taka bonifikata w Głownie. Standardowe, ustawowe 60% czy będzie jakaś inna stawka?


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,
Rada Miejska w Głownie przyjęła wysokość bonifikaty uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Chcieliśmy nie różnicować mieszkańców i wobec czego na gruntach Skarbu Państwa, oraz na gruntach Gminy Miasta Głowno bonifikata jest w tej samej wysokości tj. 60%.

Pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

24.12.2018


Pytanie: Gratuluję wygranej i powrotu na stanowisko burmistrza po kilkumiesięcznej przerwie. Chciałbym się zapytać o plany miasta w zakresie transportu autobusowego. Obecnie eksploatowany niebieski autobus miejski marki Autosan H7 niemalże codziennie ulega awariom (co zdarza mi się jechać autobusem miejskim wieczorem, linia nie jest obsługiwana tym pojazdem). Autobus marki Mercedes O100 został już wyłączony z eksploatacji. W efekcie bardzo często na linię miejską musi wyjeżdżać mały bus Ford Transit. Z wsiadaniem do niego problem mają osoby starsze, mające problemy z poruszaniem się, a poza tym w razie, gdy wyjeżdża on w godzinach szczytu (to zdarza się rzadziej, ale jestem przekonany, że takie sytuacje są), nie zawsze mieszczą się w nim wszyscy pasażerowie.

 

W związku z powyższym, czy miasto planuje rozstrzygnięcie przetargu i zakup autobusów elektrycznych zgodnie z jego wynikami (niestety kwota proponowana przez jedynego oferenta znacznie przekracza budżet i rozumiem, że prawdopodobnie jest zbyt wysoka) bądź też zakupienie w zamian dwóch nowych autobusów o napędzie spalinowym?
Przeglądałem projekt budżetu na 2019 rok, jaki pojawił się w ciągu kilku ostatnich dni na stronie BIP miasta, jednak wydatków związanych z zakupem nowych autobusów tam nie znalazłem...
I druga rzecz. Podczas kampanii wyborczej wspominał Pan o dofinansowaniach do podłączenia do sieci gazowej – która w tym momencie w naszym mieście jest budowana i już za kilka miesięcy możliwe będą podłączenia (np. moja ulica ma mieć możliwość podłączenia do gazu za niecały rok). Równocześnie rząd realizuje program "Czyste Powietrze", który też umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę systemu ogrzewania. Problemem z dofinansowaniem od rządu jest jednak m.in. to, że bardzo duże dofinansowania dostępne będą tylko dla osób o skrajnie niskich dochodach, a już przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 1600 zł dofinansowanie ma wynieść tylko 30% (a poza tym prawdopodobnie z nowym rokiem ma zostać zniesione i zastąpione ulgą do podatku PIT). Poza tym skorzystanie z programu rządowego wymaga przebrnięcia przez dużo biurokratycznych formalności, dla mnie to nie problem, ale na pewno nie wszyscy mieszkańcy dadzą sobie z tym radę. Dlatego chciałbym się zapytać:
– czy proponowany przez Pana miejski program ruszy w takim terminie, by można było z niego skorzystać już przyłączając się do sieci gazowej w 2019 roku?
– czy będzie możliwość równoczesnego skorzystania z programu miejskiego i z programu rządowego? Np. docieplenie budynku i część ceny kotła z programu rządowego, a część wkładu własnego do dofinansowania kotła z programu rządowego – z programu miejskiego. Oczywiście wiem, że to wszystko tak naprawdę zależy też od Rady Miejskiej, i jeśli Rada nie zgodzi się na przeznaczenie na ten cel pieniędzy z miejskiego budżetu, to cudu się nie dokona, ale jednak to jest Pana obietnica wyborcza.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,
1. Przetarg na zakup autobusów elektrycznych został przeze mnie unieważniony z powodu braku w budżecie środków na ten cel. Kwota oferty przekraczała bowiem zaplanowany wydatek o prawie 1 mln złotych. W/g ustaleń, które zapadły jeszcze w poprzedniej kadencji, gdyby kwota była wyższa (tu wchodziła jednak kwota max. 200 – 300 tys.) budżet zadania zostałby podwyższony. W przeciwnym razie odstąpimy od tego zakupu i pójdziemy w stronę autobusów tradycyjnych.
Chcę zauważyć, że oszacowanie kosztów dofinansowania jest na poziomie roku 2014, kiedy to zaczęliśmy opracowywać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach ŁOM (Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego). W ciągu tych 4 lat doszło do istotnych zmian na rynku cen we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Muszę też z rozczarowaniem przyznać, że 2 mln złotych, które z tytułu długu poprzedniego właściciela szpitala wpłynęły do budżetu miejskiego po tygodniu po moim odwołaniu w czerwcu 2018 roku, zostały przez poprzednią radę miejską i pełniącego funkcję burmistrza rozdysponowane. O tę kwotę walczyłem w sądzie ponad 6 lat. Wydano je błyskawicznie i jak uważam bez rozważenia priorytetów budżetu miasta.
Środki na zakup autobusów tradycyjnych zostaną umieszczone przeze mnie w poprawce do budżetu na rok 2019. Rozważamy różne warunki nabycia typu zakup, leasing. Chciałbym, by kwestia ta była dobrze przygotowana i przedyskutowana, tak by w 1 kwartale (jeśli się to uda) uruchomić procedurę zakupu.
2. Byłem jedynym kandydatem, który nie odniósł się do programu „Czyste powietrze” bo to program rządowy. Zaproponowałem powstanie wieloletniego programu miejskiego dofinansowania podłączeń sieci gazowej. Taki program powstanie w pierwszym półroczu przyszłego roku i da możliwość wsparcia minimum 50% kosztów podłączenia z linii gazowej do granicy działki. Program ten byłby niezależny od programu „Czyste powietrze”, tak by można było korzystać z obu.

10.12.2018


Pytanie: Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o udzielenie informacji na temat ul. Dworskiej a mianowicie: czy odcinek jezdni od skrzyżowania ul. Łowickiej w kierunku południowym (w stronę zalewu) jest drogą dojazdową do parkingu przy kościele Św. Jakuba, czy też dalej jest to ulica Dworska, którą na tym odcinku możemy zaliczyć do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 ust.1a, ustawy Prawo o ruchu drogowym czyli droga zaliczona do jednej z niżej wymienionych kategorii dróg: Art. 2. [Kategorie dróg publicznych] 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne.
Odp Burmistrza: Szanowny Panie, odcinek drogi, określony w Pana zapytaniu stanowi część ulicy Dworskiej – drogi publicznej o kategorii drogi gminnej, o numerze ewidencyjnym 120518 E.

2018.10.22


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie, czy osoby wynajmujące mieszkania, całe domy zmieniły deklaracje na wywóz śmieci. Wiemy, że bardzo dużo mieszkań i domów jest wynajmowanych osobom z Ukrainy. Nie mam nic przeciwko temu. TYLKO pytam, czy aby my mieszkańcy Głowna nie płacimy za wywóz śmieci wyprodukowanych przez obywateli Ukrainy????
Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwanym przez Gminę Miasta Głowno są objęte osoby fizyczne i są one zobowiązane do składania korekt deklaracji w każdym przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na nieruchomości, jak również w przypadku zmiany sposobu gospodarowania odpadami. W przypadku powstawania nowych nieruchomości, ich właściciele są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Proces wynajmowania przez właścicieli nieruchomości lokali i mieszkań – w tym obywatelom Ukrainy, o których Pani wspomniała – jest nam znany. Z informacji uzyskanych w referacie ochrony środowiska, który m.in. obsługuje system gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, iż wszelkie działania właścicieli lokali i mieszkań mające wpływ na zmianę ilości osób objętych tym systemem, są odnotowywane na podstawie złożonych przez nich korekt lub nowych deklaracji. Dotyczy to zarówno nieruchomości jednorodzinnych, jak i wielolokalowych. Weryfikacją tych danych zajmują się: Urząd Miejski oraz zarządcy nieruchomości np. MZK, spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe. Faktyczny stan weryfikuje również firma wywożąca odpady, która obsługuje nasze miasto. 
Odrębnym problemem jest natomiast gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą  w zakresie wynajmu lokali/mieszkań. Podmioty te nie są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gminę Miasta Głowno. Podmioty te są zobowiązane do zagospodarowania wyprodukowanych przez siebie oraz swych klientów odpadów na podstawie odrębnych umów zawartych indywidualnie z firmami uprawnionymi do wywozu odpadów i świadczących takie usługi na terenie Głowna. Wszystkie te podmioty zobowiązane są posiadać wpis do działalności regulowanej.   

2018.09.13.


Pytanie: Witam Panie Burmistrzu! Chciałabym dowiedzieć się kiedy rozpocznie się modernizacja ulicy Nałkowskiej? 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, w budżecie miejskim na rok 2018 zarezerwowano pierwotnie 120 tys. zł na realizację I etapu budowy ul. Nałkowskiej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Ordona tj. ok. 85-metrowego odcinka ulicy, bez chodnika i wjazdów do posesji). Zaktualizowano kosztorys inwestorski, przygotowano dokumentację przetargową.  W dniu 12.04.2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (wnioskowana kwota w wysokości 424.372,42 zł miała pozwolić na rozszerzenie tego zadania i wykonanie całej ul. Nałkowskiej – dotacji tej nie udało się pozyskać).  Urząd Miejski w Głownie jest przygotowany do ogłoszenia przetargu, jednakże póki co nie jest on ogłaszany, gdyż pojawiła się możliwość pozyskania na tę inwestycje środków zewnętrznych i rozszerzenia jej zakresu. W związku z tym zamierzam wystąpić do Rady Miejskiej w Głownie z wnioskiem o zwiększenie zakresu robót i przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków. Nowy zakres inwestycji będzie uzależniony od konsultacji z Radą Miejską i od podjęcia przez nią decyzji w formie uchwały zwiększającej zakres tego zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. 

2018.08.31.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, przeczytałem Pańskie odpowiedzi i nie dowierzam. Na wniosek jednego!!! mieszkańca zamontowano próg zwalniający? Czy ktoś zadał sobie trud i sprawdził, do ilu zdarzeń drogowych doszło na tym odcinku ul. Wojska Polskiego? Panie Burmistrzu, ok. połowa dróg w Głownie jest nieutwardzona, a na tej lepszej połowie progi wyrastają jak grzyby po deszczu.
Apeluję o rozsądek i umiar w montowaniu w/w przeszkód. Ileś lat temu na hurra montowano fotoradary, a teraz tą samą drogą mają "kroczyć" progi zwalniające? Jeszcze raz proszę o umiar i rozsądek w tej materii.
Powrócę jeszcze do ul. Zgierskiej i Bielawskiej. Zdaję sobie sprawę, że są to drogi powiatowe. Chciałem tylko zaznaczyć problemy jakie występują w w/w miejscach do Pana, jako Gospodarza miasta. Być może nikt ze Starostwa nie zadał sobie trudu i nie sprawdził, co nowa organizacja ruchu przyniosła - szkodę, czy pożytek? 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, był to wniosek złożony przez mieszkańca ul. Wojska Polskiego i został on pisemnie poparty przez klikunastu innych mieszkańcow tej ulicy, dyrekcję szkoły oraz właścicieli i pracownikow dwóch firm. 

2018.06.08.


 

Pytanie:
1) Jaki sens ma zamontowanie progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego? Ani nawierzchnia tej ulicy jak również pobliski zakręt nie skłaniają do rozwijania nadmiernej prędkości. Natomiast stężenie spalin w miejscu progu zwalniającego gwałtownie wzrasta.
2) Jaki cel miał montaż metalowych słupków na ul. Zgierskiej (przy ul. Strażackiej)? Jeżeli celem miało być uniemożliwienie parkowania samochód, to skutek jest odwrotny. Parkujące w tym miejscu pojazdy zajmują szerszy pas jezdni, co skutkuje większym ograniczeniem widoczności pobliskiego przejścia dla pieszych.
3) Dlaczego został usunięty znak B-36 (zakaz zatrzymywania) z ul. Bielawskiej przy ul. Zgierskiej? Parkujące w tym miejscu pojazdy znacznie utrudniają wjazd w ul. Bielawską z ul. Łowickiej oraz ul. Zgierskiej.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, 
1) Próg zwalniający został zamontowany na wniosek mieszkańca ul. Wojska Polskiego. Następstwem tego wniosku było wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu uwzględniającej ww. próg i oznakowania, który został pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
2) Ulica Zgierska jest drogą powiatową, a więc jest własnością Powiatu Zgierskiego, a nie Gminy Miasta Głowno. Starostwo wskazywało, że słupki zostały zamontowane w celu  podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez ograniczenie parkowania. Przy skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i Strażackiej znajduje się oznakowanie poziome – linia ciągła  i przejście dla pieszych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezależnie od tego czy słupki są czy ich nie ma - kierujący nie powinni parkować samochodów w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.
3) Ulica Bielawska jest również drogą powiatową. Z informacji uzyskanych od pracownika Starostwa Powiatowego w Zgierzu wynika, że w trakcie budowy nowego chodnika w ul. Bielawskiej zmieniono organizację ruchu i usunięto znak B-36. Sprawę parkowania reguluje linia ciągła i odległość od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych.

2018.05.30.


Pytanie: Z ogromną radością obserwuję jak z roku na rok zmienia się krajobraz Głowna i kibicuję wszystkim nowym inwestycjom, szczególnie jeżeli służą nie tylko mieszkańcom, ale również przyjezdnym. Niestety choć miejsca piknikowe cieszą się ogromną popularnością niestety nie do końca był to projekt przemyślany ponieważ zapomniano o dość ważnej kwestii jaką są toalety. Skutkiem tego okoliczne płoty i ogrodzenia posesji znajdujących się w pobliżu tych miejsc zamieniają się w publiczne ubikacje co nie jest przyjemnością dla mieszkańców. Choć park linowy co prawda nie jest jeszcze otwarty, ale tam również nie widać toalet. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie tego dość „śmierdzącego” problemu. 
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, rozumiem niepokój, bo każdy chyba postawiłby pytanie o toaletę, przecież w dzisiejszych czasach to normalność. Zakładaliśmy, że przy okazji uruchomienia parku linowego oddana zostanie publiczna toaleta dla korzystających z wypoczywających po tej stronie zalewu i tak będzie. 
Park linowy będzie uruchomiony od 1 czerwca 2018. Do 22 czerwca 2018 r. park czynny będzie w weekendy tj. soboty i niedziele. Od soboty, 23 czerwca 2018 r. przez całe wakacje (do 2 września) park będzie pracował w trybie ciągłym (z wyjątkiem poniedziałków i wtorków, w które to dni odbywać będą się przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu). Po wakacjach park powróci do pracy weekendowej i będzie tak pracował do końca września, kiedy to zakończy sezon. Na terenie parku ustawione zostały na razie toalety przenośne, z których korzystać będą mogli nie tylko użytkownicy parku, ale również osoby korzystające z grillowiska i altany piknikowej od strony ul. Plażowej. Docelowo na terenie Parku Linowego uruchomiona zostanie stała toaleta ogólnodostępna – która wymagała wykonania projektu, stosownych uzgodnień i doprowadzenia mediów. Z informacji Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego, który za ten proces odpowiada i jest administratorem parku wynika, że stała toaleta powinna być dostępna od lipca. Do tego czasu rozwiązaniem problemu będą kabiny przenośne. 

2018.05.30.


Pytanie: Witam serdecznie. Jeśli to oczywiście możliwe, bardzo bym prosił o zweryfikowanie decyzji wycinki drzew na osiedlu Dąbrowskiego w Głownie. Drzewa /trzy piękne kasztany/ są stare i piękne, a jednocześnie nie zagrażają w mojej ocenie bezpieczeństwu mieszkańców. Czy decyzja o ich wycince jest nieodwołalna?
Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, zapewniam, że nam również zależy na tym, by nie ścinać drzew bez powodu. W dniu 28 marca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Głownie wpłynął wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki będącej w zarządzie tejże wspólnoty. Wnioskodawca wskazał, iż „drzewa te stanowią zagrożenie dla mieszkańców wspólnoty, a także dla mienia. Pnie kasztanowców są puste co może spowodować ich powalenie podczas silnego wiatru.” 
W dniu 20 kwietnia 2018 r. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadził oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia, podczas których stwierdzono, iż drzewa te są w złym stanie zdrowotnym, mają spróchniałe pnie, a to, że rosną w bliskiej odległości od budynków, garaży i miejsca zabaw dzieci, stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych. W związku z powyższym decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. udzielono zezwolenia na usunięcie ww. drzew. 

2018.05.07.


Pytanie: Dzień dobry. Jak Panu wiadomo, w tym roku mają się rozpocząć prace związane z gazyfikacją naszego miasta. Chciałam się dowiedzieć, czy przewidywane są jakieś dopłaty do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne? Czytałam, że mieszkańcy miasta i gminy Stryków będą mogli ubiegać się w tym roku o zwrot części kosztów. A co z mieszkańcami Głowna? Jestem zainteresowana wymianą pieca, ale koszty które mamy pokryć są na tę chwile bardzo wysokie.
Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, w 2017 r. Gmina Miasta Głowna przystąpiła do udziału w dwóch projektach, w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie wymiany instalacji  grzewczych na bardziej ekologiczne.
Pierwszy z nich to  projekt unijny realizowany przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Gmina Miasta Głowno prowadziła nabór jego uczestników do grudnia ubiegłego roku. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Głowno, która może uzyskać dotację dla swoich mieszkańców. Dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych netto. Wkład własny mieszkańca wyniesie 15% + VAT od kosztów kwalifikowanych całej inwestycji (8% lub 23%).
W styczniu tego roku Gmina Miasta Głowno złożyła projekt do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym kotłów na biomasę.  
Projekt daje możliwość zamontowania na swojej posesji trzech rodzajów instalacji OZE:
 kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody użytkowej;
 panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej;
 kotły na biomasę.

Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł odnawialnej energii. Projekt jest przeznaczony do wykorzystania w gospodarstwach domowych (urządzenia nie mogą być zainstalowane w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza).
Chęć wzięcia udziału w projekcie zadeklarowało 116 mieszkańców Głowna. Projekt obejmował będzie instalację:
 33 kotłów na biomasę
 34 instalacji kolektorów słonecznych
 102 instalacji paneli fotowoltaicznych.
Ponadto Gmina Miasta Głowno przystąpiła w roku 2017 do Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , w ramach którego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację tzw. niskiej emisji. Program ten jest adresowany do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego.
Dzięki przystąpieniu do programu, można za pośrednictwem gminy uzyskać z WFOŚiGW w Łodzi dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. Po podpisaniu umowy z Gminą, odbiorca końcowy dokonuje likwidacji źródła niskiej emisji i instaluje nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz ciekły, kocioł automatyczny na węgiel kamienny nowej generacji czy źródła elektryczne takie jak pompy ciepła, piece, grzałki). Całość inwestycji pokrywa ze swojej kieszeni i po złożeniu kompletu dokumentów rozliczających się z zadania, Gmina za pośrednictwem WFOŚiGW zwraca mu do 40 % kosztów kwalifikowanych. 
W lipcu 2017 roku Gmina Miasta Głowno podpisała umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji wymiany kotłów na węgiel kamienny starej generacji. Deklarację udziału w programie zgłosiło 17 mieszkańców miasta (w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa). 
Od 11 do 20 września 2017 r. trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji z tym, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania miały podmioty, które złożyły deklarację udziału w kwietniu 2017 r.
Wniosek złożyło 13 osób (z czego trzy osoby nie składały wcześniejszej deklaracji).
W dniu 25 października zawarty został aneks do ww.  umowy z uwagi na wycofanie się z programu 7 mieszkańców (w tym spółdzielni mieszkaniowej). 
Likwidację kotła starej generacji w 2017 r. deklarowało czterech odbiorców końcowych, jednak przy podpisywaniu umowy okazało się, że jeden z mieszkańców chce przenieść inwestycję na rok 2018, a dwóch kolejnych wycofuje się z programu. Konieczne było więc podpisanie kolejnego aneksu.
W 2017 roku dwóch odbiorców końcowych dokonało wymiany kotła na węgiel kamienny starej generacji na: piec na biomasę (pellet) oraz na pompę ciepła. Złożyli oni wszystkie niezbędne dokumenty celem rozliczenia się z Gminą z wykonanego zadania, dzięki czemu uzyskali oni zwrot do 40% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Na rok 2018 zaplanowanych jest 9 kolejnych likwidacji kotłów na węgiel kamienny starej generacji. Odbiorcy Końcowi planują w zamian montaż: 
 kotłów na węgiel kamienny nowej generacji (szt. 3)
 pompę ciepła
 gazu ciekłego
 pieca elektrycznego
 kotła na biomasę (szt. 3).
Jeśli chodzi o zaopatrzenie Głowna w gaz, to jedną z pierwszych ulic w mieście, w której ma być poprowadzony gaz jest ulica, przy której Pani mieszka. Bliższe informacje na temat realizacji tej inwestycji i przyłączenia się do wybudowanej sieci uzyskać można w firmie SIME, która swoje biuro ma na ul. Strażackiej lub  pod numerem tel. konsultantów 537 573 702 (https://www.facebook.com/SIMEPolska/videos/1764968953523183/?hc_ref=ARQWcbmXRgTII2qAtyAyD6-D3lQhZi3A6X_xQpEkD3gYff70Dl_N-HVHxOf0Hrd5zAQ&fref=nf)
Należy zauważyć, że dotychczasowe programy nie mogły uwzględniać gazu ziemnego z prostego powodu – w żadnym miejscu w naszej miejskiej gminie go nie było, a właściwie jeszcze go nie ma. 

2018.04.27.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, 
Zwracam się z pytaniem, czy istnieje jakaś możliwość, żeby od strony Zabrzeźni od ulicy Topolowej wybudowano kładkę dla zarówno pasażerów obecnie kursujących pociągów ŁKA jak również mieszkańców, dla których dużym ułatwieniem byłoby przejście na ulice Kolejowa. Dojeżdżam codziennie do pracy do Łodzi jak również wiele osób z naszej dzielnicy zarówno uczniów jak i osób starszych. Kładka nad torami spowodowałaby uniknięcie narażenia życia jak również ułatwia funkcjonowanie mieszkańców. Bardzo proszę o zainteresowanie się tym tematem. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odp. Burmistrza: Szanowna Pani, pamiętajmy, że jest to teren kolejowy, a więc nie należy do miasta. Wszyscy jednak dobrze wiemy jakim ogromnym utrudnieniem dla mieszkańców szczególnie Zabrzeźni od niepamiętnych lat jest dostanie się na dworzec i na perony. Aby znaleźć się tam szybko nie można nie złamać przepisów – cóż, życie jest życiem… Kilka lat temu pojawiła się nadzieja, że przy okazji modernizacji linii kolejowej i stacji w Głownie sprawa zostanie rozwiązana. Niestety to nie nastąpiło. Muszę podkreślić, że cały czas staraliśmy się tę sprawę poruszać przy każdej nadarzającej się okazji i spotkaniu z przedstawicielami PKP, czy ŁKA. 
Mam nadzieję, że może w końcu dojdzie do jakiegoś rozwiązania problemu przy okazji kolejnych prac modernizacyjnych. W czerwcu ubiegłego roku byłem uczestnikiem spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, podczas którego został przedstawiony plan działań m.in. na linii Łódź – Łowicz w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Etap II. Faza II”. W przypadku Głowna w planach ma być wybudowanie kładki nad torami (na wysokości ulicy Karasickiej) oraz parkingu dla samochodów wzdłuż ulicy Topolowej. Według przekazywanych informacji prace te miały być przeprowadzone w roku 2019. W najbliższych miesiącach mają się odbyć kolejne spotkania i wtedy zobaczymy co ostatecznie się „urodziło” … Na pewno przekażę wynik ustaleń.

 

2018.03.27.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, piszę do Pana w sprawie rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej w Głownie. W rozkładzie, który zacznie obowiązywać od dn. 11 marca br. dostrzegłem brak godzin odjazdów pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, które widniały w poprzednio obowiązujących rozkładach MZK. Niestety zauważyłem również liczne zaburzenia w skomunikowaniach z tymi pociągami w godzinach popołudniowych. Przykładami takich sytuacji są:
1. Pociąg z Łodzi przyjeżdżający do Głowna o godzinie 16:06 i autobus odjeżdżający dokładnie o tej samej godzinie - brak możliwości na przesiadkę.
2. Pociąg z Łodzi przyjeżdżający do Głowna o godzinie 18:02, a autobus odjedzie równo o 18:00, co również uniemożliwi przesiadkę, 
3. Podobnie ma się sprawa z przyjazdem pociągu w tym samym kierunku o godzinie 19:12 - autobus znów odjedzie dwie minuty przed przyjazdem pociągu (o 19:10).
Rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby wydłużenie o kilka minut czasu postoju autobusu na przystanku przy dworcu kolejowym, by pasażerowie mogli spokojnie przejść z peronu na przystanek autobusowy.

Ja, jako regularny pasażer ŁKA mieszkający w Głownie, chciałbym skorzystać z możliwości przesiadki z pociągu do naszego lokalnego transportu publicznego. Według mnie, mimo zaplanowanych prac modernizacyjnych przez zarządcę infrastruktury kolejowej (od kwietnia) na naszej linii, możliwe jest dostosowanie rozkładu jazdy autobusu przynajmniej do niektórych godzin przyjazdów i odjazdów pociągów.

Chciałbym, żeby Pan ustosunkował się do powyższych słów i poddał cały rozkład jazdy pod konsultacje. A dlaczego cały? Ponieważ problemów z przesiadkami może być więcej, niż te, które przytoczyłem. Serdecznie Pana pozdrawiam i życzę powodzenia.


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, układaniem rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i jego optymalnym dostosowaniem do potrzeb różnych grup społecznych – w tym uczniów głowieńskich szkół, zajmuje się Miejski Zakład Komunalny. Z informacji, jakie otrzymałem wynika, iż obecny rozkład został ułożony tak, by w pierwszej kolejności był dostosowany do dowozów uczniów tutejszych szkół oraz do osób starszych korzystających z autobusu miejskiego m.in. w celu dotarcia do lekarza czy na targowisko miejskie. 
Rozkład Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest obecnie bardzo niekorzystny - nie ma ani jednego kursu, który obowiązywałby przez cały czas trwania rozkładu.  Trudno zatem do takiej sytuacji się dostosować zachowując jednocześnie płynność dotychczasowych rozwiązań, które sprawdzają się w naszym mieście. Znacznie więcej zgłoszeń, jakie wpływają do MZK dotyczą tego, aby rozkład jazdy autobusu dostosować pod potrzeby uczniów szkół oraz mieszkańców, którzy dojeżdżają do obiektów znajdujących się w naszym mieście. Jeśli chodzi o postój na stacji PKP to część pasażerów skarżyła się, że autobus ma postój tam, gdzie nikt nie wysiada/wsiada. Mieszkańcy musieli np. czekać 10-20 min bez jakiegokolwiek sensu. Zważywszy na to, że autobus jest tylko jeden, trudno w takich warunkach zaspokoić potrzeby wszystkich. Dlatego też brane są pod potrzeby większej grupy mieszkańców, a nie potrzeby indywidualne. 
Musi Pan wiedzieć, że na polecenie Dyrektora MZK przeprowadzono analizy, z których wynika, że znaczna część osób chcących dojechać na PKP, dojeżdża własnymi autami. Ze statystyk tych wynika również to, że znaczna część podróżujących komunikacją miejską - to uczniowie oraz osoby starsze. Badania te były przeprowadzane w okresie, gdy rozkład jazdy autobusu komunikacji miejskiej współgrał z rozkładem ŁKA.

2018.03.21.


Pytanie: W sprawie zakupionej nieruchomości przez proboszcza odpowiada Pan w kółko i to samo, ale ludzie Głowna jak do tej pory nie otrzymali ŻADNEJ KONKRETNEJ ODPOWIEDZI. Odpowiedzi która by jasno dała do zrozumienia co się z nią stanie za 7 lat. Nie musi Pan odpowiadać ,bo ja wiem. Pan też i wszyscy zainteresowani także .Pana stać jedynie na urzędniczy bełkot. Nezarobkowa działalność oświatowa???Najlepszy dowcip za czasów Pana kadencji. Czy ktokolwiek z władz miasta pyta kościół co dalej w tym temacie ?? Czy raczej władze Głowna udają ,że nie ma tematu. Nie musi Pan odpowiadać . Nie interesują mnie teksty typu: chciała tylko parafia...., warunki sprzedaży nieruchomości zostały określone...., Rada Miejska wyraziła zgodę.... itp.
To wszystko wiadomo, tak jak i wiadomo, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Co do tego nie mam wątpliwości. Ja chcę tylko, żeby miasto zainteresowało się dlaczego kościół nie zamierza w żaden sposób na darowanej nieruchomości inwestować. Żeby miasto zainteresowało się swoim (mieszkańców) majątkiem i zażądało od proboszcza wyjaśnień w sprawie NIE prowadzenia "niezarobkowej działalności oświatowej "tak teraz jak i nigdy. Jeśli władze które pozwoliły sobie na ten "podarunek" uważają ,że sprawa ucichnie, to przypominam, że będzie się ona ciągnęła jeszcze 7 lat.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, jeśli szczera chęć udzielenia jak najdokładniejszych wyjaśnień jest dla Pana "bełkotem urzędniczym" to trudno. Proszę pamiętać, że urzędnicy mają obowiązek działać i wypowiadać się zgodnie z prawem, faktami i w taki sposób, by nie przynosiło to niepożądanych negatywnych efektów (ostatnio niestety było tego aż za dużo nawet w skali krajowej i międzynarodowej). Dziwię się, że nie rozumie Pan co to jest niezarobkowa działalność oświatowa. Gmina Miasta Głowno sprzedawała tą nieruchomość, bo m.in.: koszty jej remontu, dostosowania do obowiązujących przepisów budowlanych, szkolnych to naprawdę duże pieniądze. Skoro ona tak Pana zainteresowała i uważa Pan, że da się zrobić na tym „biznes”, to trzeba było ją za ten 1% kupić, wydać te pieniądze i zacząć prowadzić działalność, na której nie można zarabiać – czyli nawet nie ma możliwości zwrotu nakładów. 
Przypomnę Panu jeszcze jedno, otóż istniejące liceum katolickie, które wynajmuje pomieszczenia w Gimnazjum Miejskim może to robić tylko do czasu zakończenia funkcjonowania naszego Gimnazjum, czyli do 31.08 2019 r. Jeśli jest Pan tak ciekaw co dalej, to proponuję rzecz najprostszą – zapytać się u źródła, czyli w Parafii, tym bardziej, że Pańska ulica wchodzi w jej skład. Cieszę się zaś z tego, że dostrzega Pan, że wszystko było zgodnie z prawem. 

2018.03.02.


Pytanie: Mija kolejny rok, a na "placu budowy" jak była tak nadal CISZA!!!A chodzi o część szkoły przy ulicy Kościuszki. Co Proboszcz zamierza zrobić z PODAROWANYM Mu majątkiem ?! Czy ktoś lub coś może Go do zagospodarowania "zakupionej "nieruchomości zobligować? Czy raczej wystarczy, że przeczeka ustawowe 10 lat i nieskrępowanie będzie mógł dysponować majątkiem wartości ok. 700 tyś. Ustawa pozwalała zastosować bonifikatę od ceny sprzedaży każdemu podmiotowi, który chciałby prowadzić niezarobkową działalność oświatową, a okres zobowiązania zwrotu bonifikaty, w przypadku przeznaczenia nieruchomości tej na inne cele jest jasno określony przez ustawę na 10 lat. Tak więc zostało tych lat TYLKO 7 i Pan Proboszcz bez przeszkód nieruchomości się pozbędzie. I tu moje podstawowe pytanie do Pana Burmistrza. Czy na terenie Głowna są jeszcze jakieś fajne i równie atrakcyjne obiekty do sprzedania na podobnych warunkach preferencyjnych, którymi mógłbym się zainteresować jako przyszły nabywca? A może dla zwykłego obywatela nie ma takiej możliwości? (Przypominam-chodzi o bonifikatę w wysokości 99% od ceny sprzedaży) Może są równi i równiejsi? Myślę, że najwyższa pora, co by tą sprawą (tym przekrętem????) zajęły się media. 
Zaniedbania z Pana strony w tej kwestii mogą się odbić utratą skrupulatnie budowanego przez Pana zaufania. Życzę sukcesów. Pana wyborca.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie i bez jakiejkolwiek dowolności wskazują normy prawne, w jakich Gmina Miasta Głowno może się poruszać i obwarowania, jakie może stosować. Przypomnę, że w tym przypadku ustawa pozwalała zastosować bonifikatę od ceny sprzedaży KAŻDEMU podmiotowi, który chciałby prowadzić niezarobkową działalność oświatową. A chciała tylko parafia. To ustawa, a nie burmistrz czy Rada Miejska, określiła na 10 lat okres zobowiązania zwrotu bonifikaty (po waloryzacji), w przypadku przeznaczenia nieruchomości tej na inne cele. 
Przypomnę Panu, że nieruchomość ta była proponowana Hufcowi ZHP Głowno na jego siedzibę (w formie nieodpłatnego użyczenia), bo akurat działalność, którą hufiec prowadzi jest nieodpłatna i ma charakter edukacyjny, ale przypomnę to ponownie - Hufiec nie był nią zainteresowany.  
Jeszcze raz przypomnę, że warunki sprzedaży nieruchomości zostały określone w podjętej przez Radę Miejską w Głownie uchwale nr XII/89/15 z dnia 9 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Uchwała ta jasno określa przeznaczenie, tj. prowadzenie niezarobkowej działalności oświatowej w formie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Z tej to właśnie przyczyny Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Jakuba w Głownie, bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży. Radni odrzucili poprawkę jednego z radnych, by bonifikata wynosiła 85%. Organy nadzoru tj. Wojewoda Łódzki i Regionalna Izba Obrachunkowa jej nie zakwestionowały, co oznacza, że była zgodna z prawem. 
Przypomnę również, że na podobnych zasadach lokatorzy mieszkań komunalnych mogą wykupić mieszkanie z równie atrakcyjną bonifikatą. W przypadku lokali mieszkalnych od miasta Głowna lokator liczyć może na 80% bonifikatę (oraz dodatkowo 10% od wskazanej ceny, gdy wpłaca kwotę jednorazowo), a okres zobowiązania zwrotu bonifikaty to 5 lat.

To, co istotne, a czego w ogóle nie bierze Pan pod uwagę to to, że niezależnie od okresu zobowiązania zwrotu bonifikaty, o przeznaczeniu i przyszłym wykorzystaniu tej nieruchomości przesądza obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna. A ten wyraźnie precyzuje przeznaczenie tej nieruchomości na cele oświatowe/edukacyjne. 
Bez względu na czyjąkolwiek ocenę, należy się do tych zapisów stosować. I wreszcie rzecz bardzo istotna: każdy podmiot – w stosownym czasie – mógł złożyć ofertę prowadzenia w ww. obiekcie niezarobkowej działalności oświatowej i w związku z tym ofertę zakupu tej nieruchomości z zastosowaniem przysługującej ustawowo bonifikaty. 

2018.02.20.


Pytanie: Witam, Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem co prawda sąsiedniej gminy (Stryków) i Pana dawnym uczniem:) W związku z inwestycjami dot. terenów rekreacyjnych wokół zbiornika mam pytanko. Jestem czynnym i dość aktywnym użytkownikiem Forum Fanklubu Niewiadówek (forum miłośników przyczep kempingowych naszej produkcji)i często poszukujemy miejscówek na wypoczynek weekendowy i nie tylko, na forum mamy użytkowników z całej polski i z zagranicy. W związku z czym jako że Głowno leży w sąsiedztwie mojego miejsca zamieszkania i uważam że są to tereny warte promowania, czy planowane inwestycje przewidują miejsce do postoju-biwakowania przyczepami kempingowymi bądź kamperami?


Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, na wstępie dziękuję za zainteresowanie naszym terenem rekreacyjnym. Istotnie, to z pewnością teren wart promowania i zarazem teren z dużym jeszcze potencjałem do wykorzystania – m.in. w zakresie tworzenia bazy rekreacyjno-turystycznej. 
W chwili obecnej na terenie Głowna formalnie nie funkcjonują pola biwakowe, namiotowe i campingowe. Z uwagi na rekreacyjny rozwój naszego miasta i rosnący potencjał rekreacyjno-turystyczny w rejonie zalewu Mrożyczka w Głownie, należy się jednak spodziewać, że takie miejsca mogą i nawet powinny powstawać. Jeszcze do niedawna możliwości w tym zakresie były ograniczone, ale zmieniło się to z chwilą uchwalenia w końcu ubiegłego roku nowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla części bezpośrednio sąsiadujących z zalewem Mrożyczka – od strony osiedla Sikorskiego (chodzi o tzw. MARAKAN). Miejsce to wydaje się idealne na poszerzanie infrastruktury rekreacyjnej w sąsiedztwie zalewu Mrożyczka. 
Z uwagi na plany prywatnego inwestora, który w tym roku zamierza wybudować na zalewie Mrożyczka obiekt sportowo-rekreacyjny, którego główną częścią będzie Wakepark, należy spodziewać się, że organizacja miejsc noclegowych – w tym pól namiotowych, camperowych czy domków campingowych będzie dla obsługi ruchu turystycznego konieczna. Miasto nie ma planów budowy tego typu obiektów we własnym zakresie, bo zadaniem miasta nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, a tworzenie warunków do jej prowadzenia.  Liczymy na inicjatywę osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej obsługi ruchu turystycznego. Z pewnością  będę starał się wspierać wszystkie inicjatywy rozwijające nasze miasto w tym zakresie. 

2018.02.16.


Pytanie: Witam, mam pytanie odnośnie prac jakie były wykonane kilka dni temu na ulicy Dębowej, a dokładnie chodzi o montaż kanalizacji na tej ulicy. Miasto kanalizuje ulicę, na której jest jeden dom. Dlaczego tak się dzieje? Na ulicy Żołędziowej byli chętni do przyłączenia się do kanalizacji, a odpowiedź były taka, że miasto nie ma pieniędzy. Wiem, że kanalizacja na ulicy Dębowej odbyła się tylko i wyłącznie dla jednej działki - bo kolega, bo ma znajomości? A może coś więcej? Byłem w wodociągach z tym samym pytaniem, ale nie uzyskałem "normalnej" odpowiedzi, tylko, że miasto kanalizuje ulicę - ulicę na której jest 1 dom. Tak czy inaczej sprawy nie zostawię w ten sposób, ponieważ jest to ewidentna niegospodarność, tylko nie wiem kto na to zezwolił. 

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, najpierw istotne wyjaśnienie:
Opisana przez Pana inwestycja nie jest inwestycją miejską, czyli nie jest finansowana z budżetu miejskiego, a z budżetu spółki jaką jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To są dwa odrębne budżety. Wszakże, aby MZWiK mógł przeprowadzić jakiekolwiek prace i zadania, muszą one być zatwierdzone przez Radę Miejską i taka aprobata była wyrażona w Uchwale nr 341 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021", realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie. Link do tego dokumentu tutaj

Z informacji przekazanych przez Spółkę wynika, że kanalizacja w ul. Dębowej, a nie w ul. Żołędziowej, była wykonywana tylko dlatego, że Spółka była w posiadaniu projektu budowlanego budowy kanalizacji ul. Dębowej, a żadnego projektu dotyczącego ul. Żołędziowej nie ma. Doszukiwanie się przez Pana innych przyczyn, jest więc nieuzasadnione i niepotrzebne. 

2018.01.16.