Odpowiedzi 2020

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania - rok 2020

Pytanie:  Dzień Dobry, chciałbym zapytać w imieniu mieszkańców ulicy Sowińskiego kiedy na tej ulicy powstanie kanalizacja i poszerzona ulica ? Coraz więcej domów buduje się w tej okolicy, coraz więcej aut porusza się po tej drodze więc robi się ciasno, tak samo jak brakujący brak kanalizacji też dokucza zwłaszcza w nowych domach. Z góry dziękuję za odpowiedź

Odp. Burmistrza:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Józefa Sowińskiego w Głownie nie jest planowana w najbliższych latach, ponieważ odcinek ul. Gen. Józefa Sowińskiego od ul. Stanisława Wigury do granic administracyjnych Gminy Miasta Głowno znajduje się poza obszarem wyznaczonej uchwałą Nr XXXVI/270/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. aglomeracji Miasta Głowno. Odcinek ww. ulicy nie został uwzględniony w obszarze aglomeracji z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy, na tym odcinku nie jest spełniony wymóg osiągnięcia wskaźnika koncentracji, tj. zamieszkiwania 120 osób/km planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, co uniemożliwia pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. inwestycji. W związku z powyższym, na chwilę obecną Gmina Miasta Głowno oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie nie planują budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Józefa Sowińskiego w Głownie. Poszerzenie jezdni na ww. odcinku będzie  możliwe dopiero po całkowitym wykupieniu części gruntów z nieruchomości przyległych do drogi, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych. Należy nadmienić, że przejmowanie przez Gminę Miasta Głowno gruntów pod poszerzenie wymienionej ulicy jest prowadzone sukcesywnie – w ramach dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych przy tej ulicy.   

 

23.12.2020

Pytanie:  Szanowny Panie Burmistrzu, czy istnieją plany, aby w najbliższym czasie doprowadzić internet szerokopasmowy do ulic w rejonie V (ulice Kamińskiego, Marciniaka, Sporna)?

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie, Miasto Głowno nie prowadzi inwestycji polegającej na rozbudowie szerokopasmowego internetu. Projekt taki na terenie naszego miasta realizuje firma TOYA. W sprawie szczegółowego umiejscowienia tej inwestycji, jej zasięgu  oraz terminu realizacji prac, proszę o bezpośredni kontakt z firmą TOYA ( https://toya.net.pl/internet)

Z poważaniem.

23.12.2020

Pytanie:  Witam, Czemu w mieście jest tak ciemno? Nie palą się latarnie m.in. na DK14 oraz na naszej ulicy.

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani pytanie, informuję że wszelkie awarie oświetlenia na poszczególnych ulicach miasta są usuwane na bieżąco, również po interwencjach mieszkańców. Każdą awarię lub usterkę można zgłaszać bezpośrednio do Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Głownie (tel. 42 719 11 14 w. 720). Pracownicy powyższego referatu informują o wszelkich awariach odpowiednie służby - zarządców, którzy podejmują działania zgodnie z własnymi kompetencjami w celu usunięcia każdej usterki.

10.12.2020

 

Pytanie:  Witam, kiedy można się spodziewać jakiejś reakcji urzędu miasta na stan ulicy Marciniaka. Każdy łata we własnym zakresie większe dziury, ale to w niczym nie pomaga. 2 lata temu miasto równało ulicę 2 razy, rok temu raz i do tego dziury zasypywali i ubijali łopatą. W tym roku pomimo naszych u silnych starań nie ma żadnej reakcji ze strony urzędu. Czy możemy się spodziewać reakcji jeszcze w tym roku.

Pozdrawiam i proszę o odpowiedź

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie, z informacji uzyskanych z Miejskiego Zakładu Komunalnego, który na nasze zlecenie zajmuje się równaniem dróg gruntowych wynika, że sprawa wyrównania ul. Marciniaka nie była w tym roku zgłaszana przez mieszkańców.

Do tej pory, z uwagi na fakt, iż mieszkańcy we własnym zakresie utwardzali naruszony pas drogowy podczas robót budowlanych przy budowie domów i przyłączy nie wyrażali zgody na naruszenia nawiezionej przez nich gruzem i już ustabilizowanej nawierzchni. MZK miało wykonywać jedynie prace polegające na bieżącej kosmetyce drogi, tak aby nie naruszyć utwardzonej już drogi.

Pas drogowy ul. Marciniaka kończy się wraz z końcem granic Pana nieruchomości, patrząc od ul. Sowińskiego, pozostały odcinek ulicy Marciniaka, od ul. Dworskiej nie stanowi pasa drogowego (choć jest to działka należąca do miasta) i nie można na nim realizować robót budowlanych. Wszelkie potrzeby w zakresie naprawy dróg gruntowych prosimy kierować do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie na nr tel. 42 7 191 035.

02.09.2020

 

Pytanie:  "Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do jej wzrost przyczyniły się m.in. coraz bardziej powszechne dofinansowania do zastosowania odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej do 2020 roku Polska powinna zwiększyć udział OZE do 15% - póki co utrzymuje się on na poziomie około 11%."
"Instalacja i montaż modułów fotowoltaicznych wiąże się zwykle z kosztami, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Dla takich osób gminy przygotowują projekty obejmujące dotacje gminne . Mają one na celu wsparcie finansowe dla osób ubiegających się. Taki rodzaj pomocy, jak dotacje na panele fotowoltaiczne umożliwia wielu osobom korzystanie z ich efektów w 2020 roku i przyszłym.Czy w Naszej gminie można w przyszłości liczyć na program wspierający odnawialne źródła energii w tym przede wszystkim fotowoltaikę????"
" Program Mój Prąd to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której szansę na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie swojego domu ma znacznie więcej osób. Program wszedł w życie już w zeszłym roku, a na stronie GOV możemy wyczytać :

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. "Ofert dofinansowania do fotowoltaiki nie brakuje już od 2019 roku i wcześniej, ale jest jeden haczyk: można skorzystać tylko z jednej dotacji. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ubiegać się o kilka z nich.

Dlatego uważam ,że gmina Głowno powinna jak najszybciej zaproponować swoim mieszkańcom system wsparcia, jakim są dotacje gminne które pomogą osobom na różnych etapach budowy domu oraz użytkowanych już budynków. Jednym z celów dotacji fotowoltaiki jest ochrona środowiska. Założenie paneli pozwala na korzystanie z naturalnego i odnawialnego źródła energii.A jeśli zaistniałaby możliwość połączenia pomocy gminnej z programem Mój Prąd z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z pewnością przyczyniłoby się to do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Im więcej niezależnych, małych elektrowni instalowanych przez prosumentów, tym mniej standardowych zasobów trzeba przetworzyć na prąd płynący do powszechnej sieci.

Co więcej, słońce jest wyjątkowym źródłem energii, ponieważ ze względu na większą liczbę instalacji PV wcale go nie ubywa... To nie las, który trzeba wyciąć, to nie węgiel, który trzeba wykopać. Tu po prostu wykorzystuje się promienie, które i tak padają w kierunku naszej planety.

Dochodzi do tego jeszcze jeden kontekst. Polska, jako członek międzynarodowej społeczności, jest zobowiązana do wypełniania unijnych celów związanych ze zrównoważoną polityką energetyczną. Ponieważ jak do tej pory nie spełniamy wszystkich pożądanych kryteriów, jak największa liczba instalacji fotowoltaicznych w polskich domach jest szansą na zmniejszenie kar, które mogą zostać nałożone na nasze państwo.Jeśli Nasze miasto Głowno za sprawą mądrze prowadzonej polityki PROEKOLOGICZNEJ mogłoby się przyczynić do zwiększenia zainstalowanych instalacji odnawialnych źródeł energii ,to z pewnością byłoby zauważone i docenione w mieście,gminie ,a nawet województwie.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Gmina Miasta Głowno planuje przystąpić do konkursu w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne Źródła Energii, który ma być ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Niestety z uwagi na pandemię COVID – 19 ogłoszenie konkursu jest wstrzymane. https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/4328-zmiany-w-planowanych-naborach-w-ramach-rpo-wl-2014-2020

Ewentualna realizacja tego projektu będzie wyglądała w następujący sposób:

- w terminie wyznaczonym na stronie internetowej www.glowno.pl potencjalny odbiorca końcowy będzie zobligowany złożyć deklaracje udziału w projekcie oraz do zawarcia z Gminą Miasta Głowno umowy użyczenia części nieruchomości pod instalacje (potencjalny beneficjent będzie mógł wybrać następujące instalacje: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz kotły
na pellet);

- po naborze deklaracji będą wizyty techników w celu sprawdzenia możliwości doboru instalacji,

- później Gmina Miasta Głowno składa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie;

- po uzyskaniu dofinansowania Gmina Miasta Głowno ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż ww. urządzeń;

- po wyłonieniu wykonawcy Gmina Miasta Głowno będzie zawierać z odbiorcami końcowymi umowy wewnątrzprojektowe. Przez okres 5 lat przedmiotowe urządzenia będą stanowiły własność Gminy Miasta Głowno, ponieważ Gmina Miasta Głowno jest beneficjentem głównym i jest zobligowana do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat. A po upływie tego okresu własność przedmiotowych urządzeń zostanie przeniesiona na beneficjentów końcowych.

Przewidziana wartość dofinansowania wynosi do 85% netto (bez podatku VAT). W budynku
w którym ma być realizowana inwestycja nie może być prowadzona działalność gospodarcza oraz musi być uregulowany stan prawny nieruchomości.

Niestety tego dofinansowania nie można łączyć z Programem „Mój Prąd”.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane do przystąpienia do ww. projektów powinny śledzić na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowej www.glowno.pl

 

25.08.2020

Pytanie:  W styczniu napisałem do was mail poniższej treści.
"Zgodnie z ogólnymi zaleceniami pojechałem na Dworską w celu pozbycia się opakowań po aerozolach i puszki ze stara farbą olejną. Wasz pracownik zaproponował mi żebym puszkę po aerozolu wrzucił do złomu a puszkę po emali najpierw opróżnił i też wrzucił do złomu. Co wy na to?"
W dniu wczorajszym sytuacja się powtórzyła. Miałem do wyrzucenia opakowania ze starymi silikonami (w dużej części napełnione) a wasz pracownik nie wiedział co z nimi zrobić. W wykazie "Jak poprawnie segregować" jest wyraźnie napisane: "farby w oryginalnych opakowaniach". Jeżeli nie uzyskam odpowiedzi będę się skarżył do wyższych instancji.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie, przekazałem Pana pytanie oraz uwagi do dyrekcji Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z prośbą o wyjaśnienia. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienie, że pracownicy punktu zostali pouczeni, by udzielali mieszkańcom kompetentnych i wyczerpujących informacji na temat zasad składowania odpadów. Zgodnie z regulaminem PSZOK wszelkie farby, areozole i silikony, jako odpady komunalne są przyjmowane w oryginalnych i szczelnych opakowaniach. Miejscem ich składowania jest oznakowany kontener na terenie punktu.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam.

06.08.2020

Pytanie:  Chciałbym zapytać czy rzeczywiście są plany przeniesienia Urzędu Miasta z dotychczasowego miejsca na peryferia miasta czy to tylko plotka psująca atmosferę.
Pozdrawiam serdecznie,
zaniepokojony mieszkaniec Miasta Głowna.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie, sprawa ta wymaga trochę szerszego komentarza.

Przede wszystkim należy wskazać najważniejsze przyczyny rozpatrywania kwestii dostosowania budynku znajdującego się przy ul. Norblina, jako perspektywicznej lokalizacji głównej siedziby Urzędu Miejskiego w Głownie. Możliwość osiągnięcia docelowego stanu wykorzystania w całości tego budynku na potrzeby urzędu jest jednak kwestią kilku lat i obecna sytuacja do tego czasu nie ulegnie zmianie.  

Na wstępie pragnę przypomnieć, że Urząd Miejski w Głownie od dawna, bo już od prawie dwóch dekad funkcjonuje w trzech lokalizacjach: przy ulicy Młynarskiej 15, Dworskiej 4 oraz Norblina 1 i w każdej z nich działają referaty, które bezpośrednio obsługują interesantów. Stanowi to ogromne utrudnienie zarówno dla mieszkańców miasta, jak też dla pracowników urzędu. Dalsze istnienie takiej sytuacji z roku na rok przestaje być uzasadnione zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ekonomicznym. Musimy pamiętać, że wprowadzane przez ustawodawcę przepisy wymuszają co raz to nowe obowiązki w zakresie obsługi interesantów, (w tym – ze szczególnymi potrzebami), ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, dostępności usług i budynków. Do tego dochodzi bardzo ważna kwestia zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom urzędu. Skoro więc budynek znajdujący się przy ul. Norblina optymalnie może spełniać te wymagania, to wykorzystanie jego atutów wydaje się uzasadnione.

Budynek urzędu zlokalizowany przy ul. Dworskiej 4 – z oczywistych względów lokalowych – nie może być brany pod uwagę jako główna siedziba urzędu. Pozostanie tam jedynie Urząd Stanu Cywilnego i Referat ds. Obsługi Rady Miejskiej oraz miejsce obrad Rady Miejskiej w Głownie.

Stan i funkcjonalność budynku urzędu zlokalizowanego przy ul. Młynarskiej również nie pozwala na stworzenie odpowiednich i zgodnych z prawem warunków pracy urzędników (zbyt mało miejsca uniemożliwiającego zapewnienie ergonomicznych warunków pracy – nieodpowiedni metraż na osobę; niemożność zabezpieczenia dróg ewakuacji w przypadku zagrożenia zarówno pracowników, jak i interesantów urzędu – zbyt wąskie i strome schody, większość drzwi od pokoi otwierających się na zewnątrz; użytkowanie części budynku z balansowaniem na granicy prawa – poddasze z serwerownią, w której znajduje się dodatkowo pracownik!; zbyt małe pomieszczenie kotłowni – piec i paliwo znajdujące się za blisko względem siebie; niewłaściwa wentylacja w pokojach itp.) oraz właściwych warunków obsługi mieszkańców – obecnie odbywa się ona na stojąco, bez poszanowania prawa do ochrony danych osobowych. Budynek przy ul. Młynarskiej wymaga ponadto generalnego remontu dachu i jego poszycia, podłogi w pokojach są pozarywane, a na ścianach nośnych widoczne są pęknięcia.

Obiekt przy ul. Norblina 1 posiada natomiast solidną konstrukcję, wymaga jednak prac termomodernizacyjnych, które zostaną wykonane przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. W budynku tym planowane jest przygotowanie na parterze pomieszczenia dla obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne, seniorzy) oraz toalety dla tych osób – zgodnie z obowiązkiem ustawowym mamy na to termin do 2021 r. W obiekcie przy ul. Młynarskiej 15 nie ma natomiast takiej możliwości. Toalety w tym budynku, nawet po remoncie nigdy nie spełnią norm dostępności dla interesantów ze szczególnymi potrzebami (wąskie schody, niski strop, brak możliwości skrętu), a ich dostępność dla pozostałych osób zawsze pozostanie utrudniona ze względu na ich umiejscowienie. Ponadto w okresach deszczowych, do piwnicy, w której mieszczą się toalety i kotłownia, przedostaje się z gruntu woda, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób użytkujących te pomieszczenia.

Na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. Norblina 1 planowane jest utworzenie punktu kancelaryjnego, celem uproszczenia i ułatwienia interesantom korzystania z usług świadczonych przez urząd. Umiejscowienie głównej siedziby urzędu przy ul. Norblina 1 umożliwi ponadto realizację szeregu obowiązków nałożonych ustawowo na samorządy (dostępność, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, ochrona przed cyberprzestępczością, usługi elektroniczne, zapewnienie zasilania awaryjnego, realizacja procedur z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu) bez ponoszenia kosztów na dostosowanie każdej z obecnych lokalizacji urzędu do wymogów prawa oraz na wdrożenie i utrzymanie koniecznych rozwiązań. Przeprowadzone analizy wykazały, że w lokalizacji przy ul. Młynarskiej 15 nie jest możliwe wypełnienie wszystkich wymogów ustawowych, jakie powinien spełniać urząd, zarówno jako miejsce obsługi mieszkańców, jak i jako pracodawca. Alternatywą jest budowa nowego ratusza. Uważam jednak, że nie jest to dobry pomysł.

Zlokalizowanie urzędu w trzech lokalizacjach generuje ponadto koszty związane z zapewnieniem ogrzewania budynków, ich ochrony (monitoring), utrzymania porządku i czystości, bieżących napraw i remontów, obsługi teleinformatycznej etc. Wiąże się to również z dodatkowymi kosztami na przejazdy pracowników pomiędzy budynkami oraz stratą czasu (realizacja prostych spraw – zwykłe zdobycie pod pismem podpisu burmistrza, skarbnika, czy radcy prawnego zajmuje dużo czasu, w porównaniu z sytuacją, gdyby wszyscy pracownicy zlokalizowani byli w jednym miejscu). Między poszczególnymi lokalizacjami urzędu, oprócz pracowników, przemieszczają się przecież także mieszkańcy, dla których również jest to niedogodność i strata czasu.

Należy brać także pod uwagę fakt, że lokalizacja urzędu przy ul. Norblina 1 znajduje się w bliskiej odległości dwóch największych osiedli w mieście. Posiada łatwy dojazd, w tym – bezpłatną komunikacją miejską. Dużym atutem dla interesantów jest też bezpośrednie sąsiedztwo filii PUP w Zgierzu, Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Urzędu Skarbowego, MOPS i Komisariatu Policji oraz dostępny bankomat, co daje możliwość szybkiego załatwienia wielu spraw w jednym miejscu (naturalne centrum obsługi mieszkańców w zakresie usług administracji publicznej). W tej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu istnieje także możliwość stworzenia parkingu, przystosowanego do potrzeb zarówno pracowników jak i interesantów (w tym – ze szczególnymi potrzebami).

Odp. Burmistrza:

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

04.03.2020


 

Pytanie: Mieszkańcy ul Zakątnej zwracamy się z prośbą o pilną naprawę ulicy.W czasie

Pytanie:  Dzień dobry, czy jest w planach inwestycyjnych utwardzenie ulicy Plażowej? Jak wiadomo stan jest fatalny, a niestety nie udało mi się znaleźć informacji na stronie dotyczących ww. ulicy.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,

jeszcze w grudniu poprzedniego roku, na Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie, na której obecni byli mieszkańcy tej ulicy, powiedziałem, że ulica Plażowa będzie utwardzona, choćby dlatego że zapewnia dojazd do parku linowego i terenów rekreacyjnych nad zalewem. Powinno się to odbyć najpóźniej w roku 2020. Oczywiście chcielibyśmy to uczynić szybciej, ale o tym zadecyduje analiza budżetu miasta w trakcie roku 2020.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

02.03.2020


 

Pytanie: Mieszkańcy ul Zakątnej zwracamy się z prośbą o pilną naprawę ulicy.W czasie opadów,nie muszą być duże tworzy się bajoro o głębokości 20 cm na długości ok 20 m i szerokości 2,5 m.Dzieje się to na wysokości posesji nr 5 i nr 10.Z tej sytuacji zadowolone są kaczki pływające niczym po zalewie.Samochody omijając podjeżdżają pod ogrodzenie rujnują grunt i chlapią płot.Do wyrównania tej zapadliny potrzebne jest ok 8 m sześciennych kruszywa.Równiarka nic nie daje,problem występuje około 15 lat.Następna sprawa to szlaka i tumany kurzu wznoszone wysoko w górę i niesione wiatrem na dużą odległość.Spowodowane to jest tym iż kupujący w sklepie ogrodniczym parkują przy ul. Zakątnej i dalej jadą na wprost.Mieszkańcy ul.Robotniczej Łysogórskiej a nawet Łąkowej w zależności jak mają ustawione samochody też skręcają w ul.Zakątną. Ruch odbywa się na zasadzie ile fabryka dała.Na sąsiednich ulicach jest asfalt a tylko te 103 m jest zostawione na udrękę mieszkańców,chyba od 10 lat jest projekt na utwardzenie.Latem nie można otworzyć okien na parapetach w domu gruba warstwa kurzu na działce trawa warzywa,krzewy i drzewa pokryte kurzem.Przy suchej pogodzie praktycznie przez 16 godz.kurz nie opada,jak można oddychać takim syfem.Powyższą sprawę należy traktować poważnie, dalej tak nie może być.Prosimy o rozważenie zamknięcia ul do ruchu publicznego,nie spowoduje to żadnych utrudnień,mieszkańcom i środowisku wyjdzie na zdrowie.Uzgodniono z mieszkańcami ulicy.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,

informuję, że Miejski Zakład Komunalny w Głownie otrzymał dyspozycję likwidacji ww. zadolenia kruszywem i wyrównania nawierzchni ul. Zakątnej. Z informacji uzyskanych z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie wynika, iż wcześniejsze przystąpienie do prac możliwe będzie w przypadku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy pamiętać, że ulica Zakątna jest drogą publiczną i nie przewiduje się jej zamknięcia dla ruchu kołowego. Nadmieniam, iż wszelkie potrzeby związane z wyrównywaniem dróg o nawierzchni gruntowej można zgłaszać bezpośrednio do MZK w Głownie na nr tel. 42 719-11-44.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

28.02.2020


 

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu,

kieruję do Pana zapytanie z prośbą o informację, kiedy Miasto Głowno przewiduje utwardzenie ul. Kamińskiego? Proszę mieć na uwadze, że w obecnej chwili (tj. początek lutego 2020) nie jestem w stanie wjechać na moją posesję, ponieważ ostatnie deszcze spowodowały, że z drogi zrobiło się grzęzawisko. Dodam, że na ulicy buduje się coraz więcej domów, prawie wszystkie działki zostały już od miasta zakupione, co po części powinno obligować miasto do zapewnienia dojazdu dla mieszkańców. Nie chodzi tu o wylewanie asfaltu, ale przynajmniej wyrównanie jezdni i utwardzenie jej choćby żwirem. Koszt z punktu widzenia budżetu miasta nie byłby duży, a wykonanie takiego utwardzenia z pewnością zapewniłoby dogodny przejazd.

Odp. Burmistrza: Szanowny Panie,

Nawierzchnia w ulicy Aleksandra Kamińskiego będzie poprawiona poprzez jej wyrównanie i uzupełnienie większych zadoleń tłuczniem kamiennym przez Miejski Zakład Komunalny, któremu przekazaliśmy tą informację.

 

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

19.02.2020


 

baner toplayer
plakat informujący o imprezie profilaktycznej Zdrowe Głowno