Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą w szczególności :

1) kontrola wykonania budżetu,
2) kontrola wykonania uchwał Rady,
3) wnioskowanie o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium,
4) wykonywanie zadań zleconych przez Radę,
5) opiniowanie wniosków pracodawcy o rozwiązanie umowy z radnym.

 

Skład Komisji:

Krzysztof Zieliński - przewodniczący
Anna Wilczyńska - wiceprzewodnicząca
Wojciech Baleja
Kinga Błaszczyk
Bożena Michalska