Jak zabezpieczyć się przed powodzią ?

Jak zabezpieczyć się przed powodzią?

1. DZIAŁANIA PRZED POWODZIĄ

WIEDZA O ZAGROŻENIU

Pierwszą czynnością jest ustalenie ewentualnego zagrożenia powodziowego dla terenu zamieszkania. Bardzo pomocna w przygotowaniu się do powodzi jest informacja na temat możliwej głębokości wody w danym miejscu. Źródłem takich informacji mogą być doświadczenia rodziny i osób mieszkających w pobliżu.

POLISY UBEZPIECZENIOWE 

Mieszkając na terenie zagrożonym zalaniem, należy zadbać o odpowiednią polisę ubezpieczeniową, uwzględniającą w zależności od potrzeb ubezpieczenie nieruchomości
i mienia.

POSIADANIE SPRAWNEGO SYSTEMU ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

W celu uniknięcia podtopienia terenu na skutek wystąpienia intensywnych opadów deszczu, niezbędne jest utrzymywanie sprawnego systemu odprowadzania wód z dachu oraz ukształtowanie terenu wokół domu w sposób umożliwiający odpływ wód deszczowych z okolic budynku.

REGULARNE UDRAŻNIANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH

Niedrożność rowów odwadniających także może być przyczyną podtopień. Konieczne jest ich regularne odmulanie, wykaszanie oraz oczyszczanie ze śmieci i gałęzi.

ZABEZPIECZENIE BUDYNKU

Jest wiele sposobów, które mogą być stosowane w celu ograniczenia zniszczeń w trakcie powodzi. W sytuacji, gdy na terenie mogą występować jedynie małe głębokości zalewu, można wokół domu wybudować niski murek chroniący go przed przedostaniem się wody. Aby zabezpieczyć budynek przed wlaniem się wody do wnętrza, wskazane jest przygotowanie na czas powodzi osłon na drzwi i okna piwnic. W przypadku spodziewanych większych głębokości zalewu, niezbędne jest umożliwienie swobodnego przepływu wody przez dom. W takim wypadku należy zabezpieczyć zagrożone pomieszczenia poprzez zastosowanie materiałów wodoodpornych i nie umieszczanie w nich m.in. pieców centralnego ogrzewania. Przy urządzaniu domu można zwrócić uwagę na to, żeby cenne przedmioty znajdowały się powyżej wód powodziowych. Konieczną czynnością jest zabezpieczenia budynku przed zalaniem ściekami z kanalizacji poprzez montaż zasuw lub zaworów zwrotnych

2. PRZYGOTOWANIE DO POWODZI

W przypadku mieszkiwania w nisko położonym rejonie lub w pobliżu strumienia, należy zwracać uwagę na poziom wody w czasie intensywnych opadów. Deszcz nawalny lub intensywne opady w górze rzeki mogą spowodować, że poziom wody podniesie się bardzo szybko.

W DOMU

 • miej włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
 • przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości (również akty urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,
 • jeśli możesz - odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny,
 • upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustal sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji, jeśli posiadasz Rodzinny Plan Powodziowy – przypomnij wszystkim członkom rodziny jego zapisy,
 • naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,
 • zgromadź w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do spożycia, wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne,
 • dbaj o to, by twój telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,
 • jeśli masz sprzęt pływający - utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.) i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia,
 • pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,
 • zabezpiecz budynek.

ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW PRZED POWODZIĄ

Przed zbliżającą się powodzią należy wykonać następujące prace i zabiegi techniczne:

 • wyłącznikiem głównym wyłączyć dopływ energii elektrycznej do budynku,
 • głównym zaworem odciąć dopływ gazu do wewnętrznej instalacji gazowej,
 • sprawdzić działanie zaworów zwrotnych (jeżeli takie występują) w studniach rewizyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej i w razie potrzeby je naprawić,
 • zaślepić studzienki ściekowe i wszelkie odpływy kanalizacyjne w piwnicach i na niższych kondygnacjach budynków,
 • sprawdzić działanie klap burzowych (jeżeli takie występują) na sieciach kanalizacji deszczowej i w razie konieczności je naprawić,
 • zaślepić miejsca podpięcia rur spustowych i innych odpływów do kanalizacji deszczowej,
 • sprawdzić szczelność i w razie potrzeby zaślepić wszelkie otwory rewizyjne w poszczególnych instalacjach,
 • workami z piaskiem zabezpieczyć włazy studzienek kanalizacyjnych i kraty ściekowe kanalizacji deszczowej przed tzw. cofką,
 • sprawdzić prawidłowość zamknięcia okien i drzwi na niższych kondygnacjach i zabezpieczyć je workami z piaskiem,
 • zabezpieczyć szyby w oknach na niższych kondygnacjach przed rozbiciem przez pływające przedmioty,
 • uporządkować tereny wokół budynków i na trwałe przymocować wszelkie przedmioty (taczki, drabiny, meble ogrodowe itp.) tak, aby nie porwała ich woda,
 • jeżeli to tylko możliwe opróżnić szamba, śmietniki i inne zbiorniki nieczystości,
 • sprawdzić szczelność zbiorników na olej opałowy i gaz propan oraz zamknąć zawory napełniające i na wejściu do pieca centralnego ogrzewania,
 • zdemontować gazowe, olejowe i elektryczne piece centralnego ogrzewania oraz zasobniki ciepłej wody i wynieść na wyższe kondygnacje budynku,
 • zdemontować skrzydła drzwi wewnętrznych i wynieść razem z innym wyposażeniem na wyższe kondygnacje budynku,
 • wykonać mikroobwałowania z worków z piaskiem wokół schodów prowadzących do piwnic oraz wokół pochylni do garaży i innych pomieszczeń piwnicznych,
 • wykonać mikroobwałowania z worków z piaskiem w celu uzupełnienia (bramy i furtki) i uszczelnienia ogrodzeń wokół posesji.

TYMCZASOWE OSŁONY Z WORKÓW Z PIASKIEM

Można starać się zabezpieczyć dom przed dostaniem się wody do środka budując tymczasowe osłony z worków wypełnionych piaskiem. Aby takie zapory spełniły swoje zadanie, należy przestrzegać zasad podanych poniżej:

 • przed położeniem pierwszej warstwy worków należy zdjąć darń i wykopać rów wiążący zaporę z gruntem o głębokości jednego worka (leżącego) i szerokości dwóch worków,
 • worki należy napełniać gliną, piaskiem lub mułem tylko do połowy,
 • nie jest konieczne wiązanie lub zszywanie worków, ale należy pamiętać, żeby otwarte końce worków były skierowane w górę rzeki,
 • nienapełnioną, luźną część worka należy położyć tak, by przykrył ją następny worek (rys . poniżej),

 

 • -
 • po ułożeniu każdego worka należy go dobrze ubić tak, by dokładnie wypełnił wszystkie wolne przestrzenie,
 • układając następną warstwę należy zmienić kierunek układania worków, np. jeśli w dolnej warstwie worki układane były dłuższymi bokami wzdłuż osi zapory, to w następnej warstwie dłuższe boki worków powinny być do niej prostopadłe,
 • zapora z worków powinna mieć przy podstawie szerokość równą przynajmniej jej trzem wysokościom.

Przykłady różnych rodzajów zapór

 

 • -
 • -
 • -
 • -

3. W TRAKCIE POWODZI

Podczas powodzi zastosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową.  Nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, wybierz miejsce bez silnego nurtu. Pozostawanie w samochodzie podczas wezbrania nie jest bezpieczne. Większość samochodów może zostać poniesiona przez wodę. Jeśli zbliżasz się do zatopionej drogi, zawróć i jedź inną. Jeśli samochód stanie, natychmiast z niego wysiądź i idź na tereny wyżej położone. Nie należy rozbijać namiotu ani ustawiać przyczepy kempingowej nad brzegiem rzeki czy strumienia. Najlepiej jest zachować pewną odległość między obozem a wodą, aby mieć więcej czasu na przeniesienie się w wyższe rejony.

W DOMU

 • wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo,
 • w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112,
 • w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny,
 • jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana ,
 • włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach postępowania,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu,
 • miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne, używane przez domowników leki, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych partiach domu lub mieszkania),
 • nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona.

 

 • -

4. PO POWODZI

Po cofnięciu się wód powodziowych bardzo ważne jest, żeby zlikwidować jej skutki w domu we właściwej kolejności i to jak najszybciej, w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców i zapobiec wtórnym zniszczeniom.

Podczas prowadzenia działań zabezpieczających należy przestrzegać następujących zasad:

 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, nie wracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady,
 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych,
 • sprawdź czy nie zostały podmyte przez powódź skarpy i mury oporowe, a także wszelkie inne obiekty w złym stanie technicznym (stare i nie remontowane od lat),
 • sprawdź fundamenty domu lub czy nie ma innych uszkodzeń, upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem, a w przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela,
 • zachowaj dużą ostrożność wchodząc do domu - unikniesz porażenia prądem, jeśli włożysz gumowe obuwie wchodząc do pomieszczeń, w których stoi woda,
 • do sprawdzenia zalanego domu użyj latarki; nie pal papierosów i nie korzystaj ze świec, latarni czy innych źródeł otwartego ognia, dopóki nie masz pewności, że dopływ gazu został zamknięty, a dom dobrze wywietrzony;
 • sprawdź instalację elektryczną i gazową, korzystając ze specjalistycznej pomocy,
 • na górnych, nie zalanych kondygnacjach nie korzystaj z urządzeń sanitarnych,
 • jeżeli twój majątek był ubezpieczony, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie działania musisz podjąć, by uzyskać odszkodowanie (Szybkie zgłoszenie pozwoli zaplanować likwidację szkód. Powodzianie mogą wtedy liczyć na zaliczki, które pozwolą im na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zniszczonych budynków. Jeśli to możliwe, przed  przystąpieniem do usuwania skutków powodzi zrób zdjęcia lub zapis wideo uszkodzeń. Materiał ten pomoże udokumentować straty przy ubieganiu się o odszkodowanie, zgłoś się po pomoc finansową do miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Zasiłek ten jest przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Szczegóły na temat pomocy uzyskasz w Urzędzie Miejskim w Głownie.),
 • jeśli to możliwe, włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi, zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci); meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi,
 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.

 

EKWIPUNEK DO SPRZĄTANIA

Zanim przystąpimy do usuwania skutków powodzi powinniśmy wyposażyć się w:

 • rękawiczki, maskę i inne ochronne przybory,
 • wiadra, szczotki, szmaty i plastikowe worki na śmieci,
 • środek do czyszczenia zawierający chlor, płyn do mycia naczyń bez amoniaku,
 • duży pojemnik do moczenia pościeli i odzieży oraz sznury do ich rozwieszenia.