Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Magdalena Grzelak 42 719 11 29 w. 0450 mgrzelak@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 2
zastępca kierownika Monika Romanowicz 42 719 11 29 w. 0470 mromanowicz@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 2

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Transkrypcje treści zagranicznych dokumentów.
 3. Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.
 4. Dokonywanie zmian w księgach stanu cywilnego na podstawie m.in.: decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.
 5. Wydawanie zaświadczeń:
  a) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  b) o stanie cywilnym,
  c) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby,
  d) o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa,
  e) o uznaniu ojcostwa.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o:
  a) uznaniu ojcostwa,
  b) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  c) nadaniu dziecku nazwiska matki,
  d) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 7. Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 8. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
 9. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz placówkami państw obcych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.
 10. Organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 11. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 12. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia.
 13. Współpraca z USC i wydziałami spraw obywatelskich z terenu całego kraju.

Wnioski i formularze do pobrania.