Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik   42 719 28 37 w. 0400   ul. Norblina 1 p. 19
zastępca kierownika Justyna Białek 42 719 28 37 w.0410 jbialek@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 19
inspektor Jacek Okoński 42 719 28 37 w. 0420 jokonski@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 19
inspektor Rozalia Rachubińska 42 719 28 37 w. 0410 rrachubinska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 19
inspektor Michał Cieński 42 719 28 37 w. 0430 mcienski@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 19
podinspektor Emilia Zakrzewicz 42 719 28 37 w. 0410 ezakrzewicz@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 19

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
 1. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 2. Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 5. Udzielanie informacji adresowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności.
 10. Współpraca w zakresie sporządzania wypisów ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i policji.
 11. Przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń.
 12. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem zbiórek publicznych na obszarze miasta.
 13. Realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony.
 14. Prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi.
 15. Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
 16. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 17. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zdarzeń nadzwyczajnych.
 18. Współdziałanie z właściwymi służbami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych.