Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
inspektor Piotr Adamczyk 42 719 11 42 w. 0810 padamczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 8
inspektor Joanna Sękalska 42 719 11 42 w. 0820 jsekalska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 8

.

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. Opracowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej i dokumentacji inwentaryzacyjnej nieruchomości Skarbu Państwa podlegających komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy.
 2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych do nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy.
 3. Opracowywanie wniosków do wojewody o uzyskanie decyzji stwierdzających nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości z mocy prawa i na wniosek gminy.
 4. Opracowywanie wniosków do wojewody o uzyskanie decyzji stwierdzających nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne gminne.
 5. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności nieruchomości w zamian za wygaszenie zaległych zobowiązań podatkowych należnych gminie.
 6. Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych na rzecz gminy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na rzecz gminy na cele publiczne.
 8. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości w drodze czynności cywilno-prawnych na realizację zadań inwestycyjnych gminy oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz gminy.
 10. Przygotowywanie wniosków do Sądu o założenie dla nieruchomości komunalnych ksiąg wieczystych oraz wniosków o ujawnienie w księgach prawa własności gminy oraz innych praw do nieruchomości.
 11. Sporządzanie sprawozdań w systemie teleinformatycznym GUGiK w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność gminy oraz oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.
 15. Prowadzenie spraw związanych z oddaniem w dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy.
 16. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali.
 17. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 18. Prowadzenie spraw z zakresu oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni oraz ich posiadaczy.
 19. Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych oraz wygaszanie tego prawa.
 20. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność gminy.
 21. Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu urządzenia ulic, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości.
 22. Prowadzenie spraw z zakresu przekazywania gruntów na rzecz Pracowniczych Ogrodów Działkowych.
 23. Znoszenie współwłasności nieruchomości oraz dokonywanie zamian nieruchomości.
 24. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 25. Ustalanie wysokości odszkodowań za grunty przejmowane pod projektowane ulice oraz pod poszerzenie dróg gminnych istniejących oraz prowadzenie rokowań w tym zakresie.
 26. Załatwianie spraw z zakresu podziałów nieruchomości.
 27. Przeprowadzanie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.
 28. Prowadzenie nazewnictwa ulic.
 29. Zaliczanie nowopowstałych ulic do kategorii dróg gminnych.
 30. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości.
 31. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i punktów adresowych w systemie teleinformatycznym w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 32. Opracowanie ofert inwestycyjnych gminy.
 33. Ustanawianie służebności gruntowych i służebności przesyłu w trybie przepisów Kodeksu cywilnego na nieruchomościach stanowiących własność gminy.
 34. Wydawanie opinii dotyczącej nałożenia na inwestora obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby w przypadku wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
 35. Wydawanie zainteresowanym osobom informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 36. Prowadzenie zamówień publicznych w zakresie wykonania robót geodezyjnych do celów prawnych, sporządzania wycen nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali a także sporządzania opracowań inwentaryzacyjno-budowlanych do celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 37. Sporządzanie sprawozdań dla GUS z zakresu gminnego zasobu nieruchomości oraz obrotu gruntami komunalnymi.
 38. Sporządzanie sprawozdań dla Ministra Aktywów Państwowych z zakresu przekształceń własnościowych i prywatyzacji mienia komunalnego.
 39. Prowadzenie postępowań w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 40. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
 41. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją urządzeń reklamowych instalowanych na obiektach budowlanych będących własnością miasta.
 42. Prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 43. Koordynowanie działań przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta.
 44. Wydawanie zainteresowanym osobom wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki budynków, wypisów z rejestru lokali.

Wnioski i formularze do pobrania.