Zofia Ogórek

  • Zofia Ogórek

Zofia Ogórek

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą NR XXV/184/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 marca 2012 roku.
 
Zofia Ogórek, z domu Wojciechowska jest rodowitą głownianką. Urodziła się 13 stycznia 1949 r. w Głownie. W 1963 r. ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 w Głownie, a następnie w 1967 r. zdała maturę w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1967-1972 studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując tytuł magistra chemii. Przez pierwsze trzy lata po ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel w szkołach łódzkich. Początkowo w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi, a następnie w VI i XXV Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej dla Pracujących.
 
W 1976 r. rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Głownie (obecnie jest to Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Cebertowicza), jako nauczyciel fizyki i chemii. W roku 2006 przeszła na emeryturę. Była nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń głownian. Przez lata sprawowała społeczną opiekę nad Samorządem Uczniowskim, który organizował działalność pozalekcyjną uczniów oraz inicjował różnorodne akcje charytatywne. Prowadziła także koła zainteresowań – turystyczne, fotograficzne, chemiczne.
 
Wielką jej pasją, którą potrafi się dzielić z młodzieżą, była i jest nadal turystyka. Dzięki niej uczniowie poszczególnych klas szkoły zawodowej i technikum poznali mnóstwo ciekawych zakątków Polski, a także innych krajów - ich kulturę, życie codzienne i obyczaje. Swych wychowanków uczyła hartu ducha, odpowiedzialności i miłości do ojczyzny.
 
W roku 1983 Zofia Ogórek rozpoczęła swoją długoletnią działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez 22 lata pełniła w nim funkcję prezesa Oddziału ZNP w Głownie. Przez jedną kadencję była członkiem Prezydium Okręgu Łódzkiego ZNP, a przez dwie kadencje – członkiem Zarządu Okręgu ZNP w Łodzi. Kierując oddziałem w Głownie, nawiązała ścisły kontakt ze wszystkimi Ogniskami ZNP skupiającymi nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, służąc im radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Skupiała się nie tylko na problemach szkolnictwa w środowisku lokalnym, ale brała też czynny udział w licznych akcjach Zarządu Głównego ZNP i Okręgu Łódzkiego ZNP, mających na celu dobro oświaty, szkoły i polskiego nauczyciela. Jest współautorką „Rysu historycznego Związku Nauczycielstwa polskiego na terenie miasta Głowna. Lata 1924-2005” oraz „Biografii działaczy związkowych i oświatowych z terenu Głowna”, wydanych z okazji 100-lecia ZNP. Uczestniczyła także w pracach Komisji Historycznej przy Oddziale ZNP w Głownie nad monografią „Historia oświaty Głowna i najbliższych okolic”. W trakcie swojej pracy społecznej wiele uwagi poświęcała i wciąż poświęca seniorom, starając się wspomagać ich swoim doświadczeniem i niespożytą energią.
 
W 1994 r. Zofia Ogórek została radną Rady Miejskiej w Głownie, w której pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia. W okresie kadencji 1994-1998 znacznie poprawiły się m.in. warunki nauki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, dzięki oddaniu do użytku nowego budynku szkolnego.
 
Zofia Ogórek jest radną Rady Powiatu Zgierskiego (VI kadencji). Od 1998 r. tj. od chwili powstania powiatów, do rady wybierana była pięciokrotnie, pełniąc w niej funkcję członka Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Podczas swojej pracy w radzie powiatu, a zwłaszcza w komisjach tematycznych, zabiega o jak najlepsze warunki nauki i pracy w powiatowych placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem Głowna. Dzięki jej determinacji w wielu głowieńskich szkołach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonano szeregu prac remontowych, łącznie z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych. Poprawiono również infrastrukturę szkolną i drogową.
 
W 2004 r. Zofia Ogórek współtworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Głownie. Wiele uwagi poświęciła w nim promocji zdrowia kobiet, działalności charytatywnej na rzecz najuboższych rodzin w naszym mieście oraz działalności kulturalnej i turystycznej.
 
W roku 2010 założyła Stowarzyszenie "Senior" w Głownie, którego jest prezesem. Działa w nim na rzecz przeciwdziałania marginalizacji osób w średnim i starszym wieku, edukacji w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, kultury, sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych oraz informatyki. Prowadzi także działalność charytatywną na rzecz osób starszych. Przez wiele lat była i jest organizatorem życia kulturalnego i turystycznego społeczności głowieńskiej, głównie w środowisku oświatowym. Dzięki niej wielu mieszkańców naszego miasta miało możliwość uczestniczyć w najciekawszych premierach filmowych i teatralnych w Łodzi i Warszawie oraz zwiedzić prawie wszystkie kraje Europy. Corocznie z wyjazdów tego rodzaju korzysta około 260 osób.
 
Za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Odznaką za Zasługi dla Województwa Łódzkiego, Srebrną Odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży”.