Mieczysław Wołudzki

  • Mieczysław Wołudzki

Mieczysław Wołudzki

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą Nr XII/95/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 24 listopada 2003 roku.
 
Urodził się dnia 15 stycznia 1920 roku w Wilnie w środowisku wojskowo-ziemiańskim. Lata młodzieńcze spędził w swoim rodzinnym mieście, gdzie przed II wojną światową ukończył gimnazjum i pierwszą klasę liceum. Okupacja zmieniła jego życie - zamiast kontyuować naukę, podjął pracę na kolei przy konserwacji torów kolejowych. Uniknął dzięki temu zsyłki na wschód, co niestety spotkało wielu członków jego rodziny.

W sierpniu 1942 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Ikar”. W związku z jego zatrudnieniem na kolei, kierownictwo AK powierzyło mu specjalne zadanie, związane z transportem kolejowym. Jako zwiadowca, miał nanosić na szkice miejsca obok towarów kolejowych, na których Niemcy zaminowywali teren w obawie przed dywersją i wysadzaniem w powietrze pociągów. Jednocześnie w szpitalu św. Jakuba w Wilnie szkolił się na sanitariusza. Uczestniczył następnie jako sanitariusz w akcji pod kryptonimem „Ostra Brama”, mającej na celu wyzwolenie Wilna. Po wkroczeniu do Wilna Armii Czerwonej, uniknął aresztowania i wywiezienia na wschód, uciekając przez „zieloną granicę” do Białegostoku, a następnie do Lublina.
 
Tu w 1947 roku zdał maturę i w 1949 roku podjął zaocznie studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów został jednak aresztowany za działalność antypaństwową i lata 1952-1953 spędził w więzieniu na lubelskim Zamku. Wypuszczony z więzienia jesienią 1953 roku wyjechał do Łodzi, gdzie podjął pracę w budownictwie, a po 1956 roku zatrudnił się jako wychowawca w Domu Młodzieży w Romanowie. Jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego podjął działalność w Hufcu ZHP Łódź-Powiat, obejmując funkcję zastępcy komendanta Hufca. Wkrótce udało mu się awansować na stopień harcmistrza. Za znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, został wyznaczony przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w dniu 1 stycznia 1961 r. na stanowisko dyrektora Państwowego Domu Dziecka w Głownie.
 
Po przybyciu do Głowna, przyjął społeczną funkcję komendanta Ośrodka ZHP-Hufiec Łowicz. Po zmianach administracyjnych kraju w 1975 roku powierzono mu funkcję komendanta nowo utworzonego Hufca ZHP w Głownie, którą pełnił do października 1979 roku. Po przekazaniu funkcji komendanta swojemu następcy, był nadal czynnym instruktorem Hufca Głowno (za zasługi dla ZHP otrzymał tytuł „Honorowego Komendanta Hufca ZHP Głowno”). Prowadził szereg akcji wychowawczych, m.in. słynne obozy harcerskie w Osłoninie nad Bałtykiem. Od listopada 1992 roku pełnił też funkcję prezesa Koła Terenowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 
Mieczysław Wołudzki za pracę zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zwykłym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego oraz wojskowymi odznaczeniami: Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej.