Apel Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

Apel Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej eksploatacji kopalin Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że:

  • Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.
  • Wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej praw własności (użytkowania wieczystego) możliwe jest, jeżeli jednocześnie wydobycie:
  • będzie wykonane bez użycia środków strzałowych,
  • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ponadto osoba, która zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązana z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Nielegalna eksploatacja kopalin grozi karą w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.  • plakat informacyjny dotyczący nielegalności wydobycia kopalin