Dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorców - Tarcza antykryzysowa 7.0

  • tarcza

Dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorców - Tarcza antykryzysowa 7.0

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza od dnia 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. wyłącznie elektroniczny nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2255) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r, w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ( Dz.U. poz.152)

O dotację mogą ubiegać się tylko mikroprzedsiębiorcy i maliprzedsiebiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z , 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23 Z, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z , 59.12.Z, 59.13.Z59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 A, 79.12 Z, 79.90 A, 79.90 C, 82.30.Z 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji lecznicze 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 roku działalności gospodarczej w zakresie ww PKD-( oceny dokonuje się na podstawie informacji zawartych w rejestrze REGON),
  • niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 roku,
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000,00 złotych

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66