XXXIX sesja Rady Miejskiej w Głownie

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Głownie

W dniu 27 stycznia odbyła się 39. sesja Rady Miejskiej w Głownie. Radni podczas obrad podjęli m.in. kilka uchwał o charakterze budżetowym, uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2021-2023 a także plany prac wszystkich komisji Rady Miejskiej w Głownie.

W związku z podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi, radni zwiększyli dochody i wydatki na drogi powiatowe o kwotę 282 700,00 zł. Dochody zwiększono także o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, łącznie o kwotę 28 802,30 zł. Zwiększono też dochody o wpłatę niewykorzystanej dotacji celowej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 202 253,20 zł, dokonaną przez OSP w Głownie. Co do wydatków, to radni zwiększyli je o 199 356,68 zł na projekt unijny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Głownie pn. „Moja szkoła moją szansą”. Kwota ta nie została wykorzystana w 2020 r. i została przekazana przez szkołę do budżetu gminy z końcem 2020 r. W wyniku szczegółowego rozpoznania kosztów, zwiększono ponadto wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego przez MKS Stal Głowno” o kwotę 20 000,00 zł.

Ważną decyzją radnych było również podjęcie uchwały w sprawie zakupu specjalistycznego urządzenia tzw. schodołazu, który ma zostać zainstalowany przy budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4. Inwestycja ta ma na celu likwidację bariery architektonicznej w postaci schodów oraz zapewnienie dostępności do siedziby urzędu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza poruszającym się na wózku.

Kolejną uchwałą, podjętą podczas sesji, było przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2021-2023. Jego głównym założeniem jest tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Miasta Głowno. Program jest oparty o przepisy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na koniec sesji radni przyjęli plany pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Głownie na rok 2021.

Wstecz