Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się 
V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/389/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji, zmienionej uchwałą nr LXVII/447/18/447 z dnia 26 września 2018 r. oraz uchwałą nr LXXVII/511/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na  lata 2024-2034.
7. Zamknięcie sesji.