Nabór wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Głowna informuje, że od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno.

Kosztami możliwymi do sfinansowanie w ramach dotacji podczas realizacji zadania są:

  1. zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;
  2. roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;
  3. dokumentacja projektowa (jeżeli dokumentacja dotyczy wyłącznie inwestycji związanejz wykonaniem podłączenia do kanalizacji);
  4. pomiar geodezyjny

Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 zł).

Środki przeznaczone na dotacje zarezerwowane w budżecie Gminy Miasta Głowno na 2021 r. - 50 000 zł.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl w zakładce „Urząd Miejski> wzory druków i formularzy”. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno oraz przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka