Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację zobowiązany jest złożyć każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - w terminie 14 od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Uwaga! W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest bez wezwania złożyć nową deklarację - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

 • Załatw sprawę

Deklarację można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 p. 4 lub p. 6 (sekretariat)
 • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePuap

Uwaga! Wypełniona deklaracja lub skan deklaracji musi być podpisana Profilem Zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym.

Informacje: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jacek Stępniak tel. 42 237 25 45 w. 330,  email: jstepniak@glowno.pl

 • Niezbędne informacje

Opłaty:

Od 1 stycznia 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Głowna wynoszą:

 • 33,50 zł od jednego mieszkańca
 • 67,00 zł od mieszkańca - stawka podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 • zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie - obejmuje właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowywują bioodpady w przydomowych kompostownikach

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana jest kwartalnie, bez uprzedniego wezwania na konto Gminy Miasta Głowno 14 8787 0000 0024 6899 2000 0028 lub w kasie urzędu:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku
 • za III kwartał do 30 września danego roku
 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku

Harmonogram wywozu nieczystości:

 • Niezbędne dokumenty