Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację zobowiązany jest złożyć każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Uwaga! W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest bez wezwania złożyć nową deklarację - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

 • Załatw sprawę

Deklarację można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 p. 4 lub p. 6 (sekretariat)
 • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePuap

Uwaga! Wypełniona deklaracja lub skan deklaracji musi być podpisana Profilem Zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym.

Informacje: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Jolanta Golczyk tel. 42 237 25 45 w. 330,  email: jgolczyk@glowno.pl

 • Niezbędne informacje

Opłaty:

Od 1 listopada 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Głowna wynoszą:

 • 38,38 zł od jednego mieszkańca miesięcznie
 • 76,76 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 • zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie za osobę - obejmuje właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowywują bioodpady w przydomowych kompostownikach

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana jest miesięcznie, bez uprzedniego wezwania, na konto Gminy Miasta Głowno 14 8787 0000 0024 6899 2000 0028 lub w kasie urzędu do 20 dnia danego miesiąca.

 • za styczeń - do 20 stycznia
 • za luty - do 20 lutego
 • za marzec - do 20 marca
 • za kwiecień - do 20 kwietnia
 • za maj - do 20 maja
 • za czerwiec - do 20 czerwca
 • za lipiec - do 20 lipca
 • za sierpień - do 20 sierpnia
 • za wrzesień - do 20 września
 • za październik - do 20 października
 • za listopad - do 20 listopada
 • za grudzień - do 20 grudnia

Harmonogram wywozu nieczystości

 

 • Niezbędne dokumenty