Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie wydaje się w celu wykonania działań niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego.

W celu wykonania działań niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie:

 • zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Załatw sprawę

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 p. 6 (sekretariat) lub p. 10
 • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePuap

Informacje: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej - Aleksandra Łaska tel. 42 719 11 14 w. 745,  email: alaska@glowno.pl

 • Niezbędne informacje

Do wniosku należy załączyć

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu
 • kopie decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi
 • kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy, ewentualnie prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, bądź oświadczenie o zamiarze budowy przyłącza wodociągowego, dla którego sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 • projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym
 • harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót

Wnioskodawca zobowiązuje się

 • przystąpić do robót i zakończyć je w terminie określonym we wniosku
 • zgłaszać na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększenia zajmowanej powierzchni pasa drogowego, terminu realizacji, organizacji ruchu drogowego oraz technologii wykonania robót instalacyjnych i drogowych określonych w wydanym zezwoleniu
 • niezwłocznie powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin komisyjnego odbioru technicznego zajmowanego terenu
 • zapewnić swobodny dojazd w rejonie prowadzonych robót dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych
 • Niezbędne dokumenty