Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Głowna informuje, że od dziś (5 maja 2023 r.) do 15 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno  na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno.

Kosztami możliwymi do sfinansowanie w ramach dotacji podczas realizacji zadania są:

1) zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;

2) roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;

3) dokumentacja projektowa (jeżeli dokumentacja dotyczy wyłącznie inwestycji związanej z wykonaniem podłączenia do kanalizacji);

4) pomiar geodezyjny.

Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 2 000,00 zł (słownie:dwa tysiące złotych 00/100 zł).

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.