Ogródek dydaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie

Całkowity koszt zadania: 26.890,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 24.200,00 zł.
Efekt rzeczowy: stworzenie ogródka dydaktycznego o powierzchni 1150,00 m² z nasadzeniami i wyposażeniem w tablice dydaktyczne i meble ogrodowe oraz pomoce dydaktyczne, budki lęgowe, karmniki, stacja pogody, profil glebowy i sprzęt ogrodniczy.
Efekt ekologiczny: wzrost świadomosci ekologicznej oraz rozwój zainteresowań przyrodniczych wsród uczniów szkoły oraz kształtowanie ich postaw proekologicznych.
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie