Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji


W dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 14:00

w trybie zdalnym poprzez system wideokonferencyjny, odbędzie się

posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej Komisji.
4. Zapoznanie się z wnioskami inwestycyjnymi, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Głownie w 2021 roku.
5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.


W dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 14:00

w trybie zdalnym poprzez system wideokonferencyjny, odbędzie

posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej Komisji.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021.
5. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych w związku z panującą pandemią Covid-19.
6. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
7. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.


W dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 14:00

w trybie zdalnym poprzez system wideokonferencyjny, odbędzie się

LII Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr L/21 z L Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 października 2021 r.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr LI/21 z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 10 listopada 2021 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie opłaty od posiadania psów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.