GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 28 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Inne | 
 • 2014 | 
 • „Ułatwienie startu młodym rolnikom" - ostatni nabór | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Ułatwienie startu młodym rolnikom

   
   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało ostatni, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nabór na działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.
   Bezzwrotna premia finansowa dla osób zamierzających po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wsparcie w wysokości 75 tys. zł pozwalało na podjęcie pierwszego wysiłku inwestycyjnego, było pierwszym impulsem rozwojowym dla nowych gospodarstw rolnych.
     14 lutego 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 201 opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom"1.
     
     1. Kto może wnioskować o przyznanie pomocy?
     2. Jakie dokumenty należy przygotować do skompletowania wniosku?
       
 Aktualnie obowiązujące rozporządzenie mówi, że beneficjentem działania może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia, jest zdolna do pracy (nie jest rencistą), posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. W działaniu mogą uczestniczyć osoby, które rozpoczną samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego po otrzymaniu decyzji akceptującej udział w programie, ale nie tylko. Do programu dopuszcza się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed tym, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a do decyzji o przyznaniu pomocy upłynie nie więcej niż 18 miesięcy. Kluczowe dla późniejszego rozliczenia programu wydaje się zastrzeżenie o "samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa". Oznacza to prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem.  Rozporządzenie określa, iż wyznacznikiem tej działalności jest posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych większej od 1 hektara, wystąpienie o płatności bezpośrednie, uzyskanie pomocy finansowej z działań objętych SAPARD, rolniczym SPO
i PROW, uzyskanie kredytu preferencyjnego z dopłatami AR i MR, zgłoszenie zwierząt
do rejestru IRZ, ubezpieczenie społeczne w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika czy prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej. Jeśli którekolwiek z tych zdarzeń miało miejsce w czasie bardziej odległym niż 12 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazuje na prowadzenie działalności rolniczej, a tym samym kryterium rozpoczęcia tej działalności po raz pierwszy nie jest spełnione. Warunek związany z rozpoczęciem działalności rolniczej dotyczy tak właściciela nowo tworzonego gospodarstwa, jak i jego współmałżonka, przy czym wymogi określone powyżej odnoszą się również do czasu przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeśli współmałżonek miał wcześniej gospodarstwo rolne, to - po pierwsze, nie mógł uczestniczyć w opisanych zdarzeniach w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, a po drugie - wymaga się, by jego gospodarstwo weszło do małżeńskiej wspólności majątkowej lub do majątku wnioskodawcy. 
       
    Ci, którzy prowadzili działalność rolniczą nie dłużej niż 12 miesięcy, jak i ci, którzy dopiero tę działalność zamierzają uruchomić, muszą spełnić wymóg minimalnej
i maksymalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Otóż wymaga się, by nowo utworzone gospodarstwo miało powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku i nie większą niż 300 hektarów.
W województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstw jest mniejsza od średniej krajowej (np. w łódzkim) do programu dopuszcza się gospodarstwa mniejsze, pod warunkiem, że w ciągu 180 dni od przyznania pomocy osiągną średnią wojewódzką,
a w ciągu 3 lat - średnią krajową. Jak podaje AR i MR średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwach z województwa łódzkiego wynosiła w roku 2013 - 7,57 ha, a średnia krajowa – 10,42 ha. Przy ustalaniu wymaganej wielkości gospodarstwa uwzględnia się różne formy władania: własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawy na okres co najmniej 5 lat
z zasobów rolnych państwa lub długoterminowe - co najmniej 10-letnie - dzierżawy
od innych podmiotów, zawierane w formie aktu notarialnego. Czas trwania dzierżaw musi być zgodny z okresem obowiązywania programu.
    Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznaje się wykształcenie rolnicze na poziomie wyższym, średnim lub zawodowym, wykształcenie wyższe lub średnie nierolnicze
i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie. Wymagane kwalifikacje daje taki sam, 3-letni staż pracy plus tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy przydatny do prowadzenia działalności rolniczej. Za mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznaje się również osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym nierolniczym, z tym, że wymaga się od nich dodatkowo 5-letniego stażu pracy w rolnictwie. Wyznacznikiem tego stażu może być okres ubezpieczenia społecznego jako domownik lub zatrudnienie
w gospodarstwie rolnym lub w spółdzielni rolniczej na podstawie umowy o pracę lub staż,
na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej. Nieposiadanie wymaganych kwalifikacji nie wyklucza z udziału w programie. Wnioskodawca musi złożyć deklarację,
a potem ją wykonać, iż w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy wymagane wykształcenie uzupełni.       
     Ten, kto spełnia warunki wejścia i kto będzie w stanie w ciągu 180 dni od przyznania pomocy utworzyć gospodarstwo rolne o opisanych właściwościach może do oddziału regionalnego AR i MR złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór udostępnia AR i MR. Nieodzownym załącznikiem do wniosku jest biznesplan, w którym należy przyjąć plan rozwoju gospodarstwa, który będzie konsumował co najmniej 70% z przyznanej premii i prowadził do osiągnięcia żywotności ekonomicznej gospodarstwa na poziomie co najmniej 4 ESU. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące dowód na spełnienie opisanych powyżej wymagań.  W zbiorze załączników, oprócz biznesplanu, powinny się znaleźć, m.in.: kopie dokumentów tożsamości, kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zobowiązanie do ich uzupełnienia, oświadczenie o braku ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności rolniczej przez wnioskodawcę i współmałżonka. Dodatkowo wymagane będą:  zaświadczenia z KRUS o okresach ubezpieczenia społecznego jako rolnik lub małżonek rolnika lub o niefigurowaniu w ewidencji KRUS, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej lub o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej. Dodatkowo, od osób, które wcześniej rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej, wymaga się przedłożenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości
i oświadczenia o spełnieniu standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. 
   
   
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.