GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

  • -

Szybkie linki

  • Rzeka
    Mroga
  • Zalew
    Mrożyczka
  • Wydarzenia
    miejskie

Kalendarz

Dziś jest:
 18 stycznia 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Szanowni Państwo!
 
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.


 
Do jego wdrożenia zobligowąła nas znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Narzuciła ona gminie przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. To na gminie ciąży obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która w jej imieniu odbierać będzie od właścicieli nieruchomości każdą ilość wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych. W zamian zgodnie z zapisami ustawy, Gmina Miasta Głowno pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych - wskazówki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Do pobrania - ulotka

UWAGA! - Popiół z palenisk domowych wyrzucamy do pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, jak to było dotychczas

 
 DEKLARACJA
 
Ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Głowna składają deklaracje do Burmistrza Głowna w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia zmiany danych określonych w złożonej już deklaracji.
 
* Przypominamy o odpowiedzialności karnej za podanie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie LII/346/17 z dnia 22.11.2017 r.  od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Głowna mają do wyboru jedną z dwóch miesięcznych stawek opłat:
12,90 zł od osoby -  w przypadku odpadów segregowanych
lub 17,90 zł od osoby - w przypadku gdy odpadów nie segregują
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana będzie kwartalnie, bez uprzedniego wezwania:
- za I kwartał do 31 marca danego roku,
- za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
- za III kwartał do 30 września danego roku,
- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
 
W przypadku zmiany wysokości opłaty miesięcznej, nowa jej wysokość obowiązywać będzie od miesiąca nastepującego bezpośrednio po miesiącu, w którym dokonano zmiany.
Właściciele nieruchomości będą mogli dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Głownie (ul. Młynarska 15).
 
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT
 
Oprócz powyższych opłat właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozbywaniem się wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych.
 
CO W ZAMIAN ZA OPŁATĘ?
 
Gmina odbiera:
- zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej oraz wielolokalowej,
 
- selektywnie zgromadzone odpady takie ja: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz w miesiącu, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 1 raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub wielolokalowej,
- odpady wielkogabarytowe, meble i zuzyte opony - nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 
Dodatkowo właściciel nieruchomości będzie mógł nieodpłatnie, w każdej ilości dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, zużyte opony.
 
JAKI JEST CEL?
 
Narzucone ustawą zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych mają na celu:
* uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
* rozwój „segregacji u źródła”;
* zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
* zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie;
* całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;
* prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi;
* zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 
Numer konta na który można wpłacać opłatę za wywóz odpadów:

 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Wybrane dokumenty:

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 24396

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.