Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno

  • logotypy UE

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno

Nazwa projektu: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno”

Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0047/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 27 października 2022 roku

Całkowita wartość projektu: 3 143 953,50 zł

Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 456 032,50 zł

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: 
1.    Roboty budowlane polegające na instalacji kotłów na biomasę, montażu instalacji solarnych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych
2.    Nadzór inwestorski.
3.    Promocję projektu.